Back

ⓘ Животна средина
                                               

Животна средина

Под животна средина се подразбира збирот од сите надворешни фактори на кои е изложен еден организам. Биотички фактори се влијанијата од членовите на истиот или друг вид врз развитокот и опстанокот на единката, додека абиотички се неживите фактори - влијанијата на почвата, водата и воздухот врз организмите. За секој фактор на животната средина, еден организам има опсег на толерирање поднесување во кој тој е способен да преживее. Овој опсег ја сочинува еколошката валенца на организмот. Различни единки или видови имаат различни опсези на поднесување за најразновидните фактори на животната сре ...

                                               

Министерство за животна средина и просторно планирање

Надлежностите на министерството се: надзор од негова надлежност, реставрација на загадените делови на животната средина, просторно планирање, заштита од бучава, зрачење, заштита на биоразновидноста, георазновидноста, националните паркови и заштитените области, заштита на водите, почвата, флората, фауната, воздухот и озонската обвивка од загадување, следење на состојбата на животната средина, предлагање мерки за третман на цврст отпад, просторен информативен систем, други работи утврдени со закон.

                                               

Право на животната средина

Законот за животна средина е сложенo и испреплетено тело од договори, конвенции, статути, прописи и вообичаено право, кој поопширно, управува со регулирање на интеракцијата на човештвото со остатокот од биофизичкaта или природната средина, со цел да се намали влијанието на човековата активност, како врз природната средина така и врз самото човештво. Темата може да се разгледува од две главни точки: контрола на загадувањето и подобрување на работата, зачувување и управување со ресурси. Законите кои управуваат со загадувањето често се ограничени, т.е. се однесуваат само на еден елемент на жи ...

                                               

Министерство за природни ресурси и животна средина на Русија

Министерство за природни ресурси и животна средина на Руската Федерација е владина агенција која е во состав на Кабинетот на Русија. Ова министерство има обврска да управува со природните ресурси на земјата и да ја штити нејзината животната средина. Прв министер бил Јуриј Трутнев. Сегашен министер е Дмитриј Кобилкин кој бил поставен во мај 2018 година.

                                               

Село (средина)

Село или рурала е ретко населена животна средина вон влијанијата од урбаните градови. Во овие краишта има населени места, ненаселени места за стопански активности и дивина. Луѓето кои живеат на село обично се нарекуваат селани и работат на фарма или во други индустриски гранки. Руралноста на едно место се мери по густината на населението населеноста. Така, поретко населените места се сметаат за порурални. На село луѓето се занимаваат со земјоделство и сточарство, но и шумарство, рударство, експлоатација на други природни ресурси, како и туризам селски туризам. Начинот на живот на село се р ...

                                               

Садула Дураку

Садула Дураку - македонски политичар од албанска етничка припадност. Дипломирал на машинскиот факултет при универзитетот во Приштина во 1990 година. На функцијата министер за земјоделство, шумарство и водостопанство доаѓа од царинската управа каде ја вршел функцијата заменик-директор. Од 1997 до 2000 година бил наставник во техничкото училиште "Наце Буѓони" во Куманово, а во периодот од 2000 до 2002 година е виш царински соработник во царинската управа. Бил градоначалник на општина Липково во периодот 2009–2017. Во 2017 бил назначен за министер за животна средина и просторно планирање. Дур ...

                                               

Министер за животна средина и просторно планирање на Македонија

Министер за животна средина и просторно планирање - прв човек во министерството за животна средина и просторно планирање на Република Македонија, институција која била основана во 1998 година. Моментален министер за животна средина и просторно планирање е Садула Дураку. Партија ДА ВМРО-ДПМНЕ СДСМ ЛДП ДПА ДУИ

Нона Караџова
                                               

Нона Караџова

Нона Караџова е бугарски политичар и министер за околната средина и водите на Бугарија во периодот од 2009 до 2013 година. Караџова завршила на УНСС специјалност Економија и организација на трудот. Подоцна специјализирала јавна администрација во Институтот за јавна обука во САД. Во периодот од 1984-1991 работела во Економскиот институт БАН. На функцијата министер за животна средина стапила во 2009 година, во владата предводена од Бојко Борисов.

Земен гас
                                               

Земен гас

Земниот гас е постојан придружник на нафтата. Главна состојка на земниот гас е метанот. Се употребува како топлински и енергетски извор. Светките резерви на земен гас се проценува на 200 трилиони м 3.Од овие резерви. 50% од резервите се наоѓаат во Русија, 20% во САД, а 30% се во Кина, Холандија, Канада и други земји. Земниот гас претставува гас кој значително влијае врз ефектот на стаклена градина.