Back

★ Институт за национална историјаИнститут за национална историја
                                     

★ Институт за национална историја

На институтот за национална историја, државна високообразовна институција, која е основана со уредба на владата на народна република Македонија на 22 јули 1948 година, со главна цел на овој предмет ќе се испита историјата на Македонија и на македонскиот народ и на народностите на етничките групи кои живеат во неа. Посебен Закон за Институтот за национална историја од 1965 поблиску да бидат одредени на своите должности. Седиштето на Институтот на национална историја во Скопје, македонија. Ова е прв извршен директор да биде именуван Митко Зафировски, и сегашниот директор на Институтот е проф. д-р. Јас Ова.

КИТА вашата активност врши преку истражување, издаваштво, како и образовните активности на пост-дипломски и докторски студии.

                                     

1. Историја. (History)

На институтот за национална историја, низ годините, минал низ неколку фази на развој. Првата фаза на четиригодишниот периодот од 1944 до 1948 година, која се карактеризира со силно влијание на југославија и советскиот историографска училиште. Во основата на идејата за создавање на Институтот за национална историја, биле псотавени на Првото заседание на АСНОМ на 2 август 1944 година. Тоа е поставување на посебни Историски дел во Главниот персоналот на Југословенската армија во Македонија, за потребите на прибирање и скали архивска граѓа.

На почетокот на 1948 година, кога на Институтот е во процес на организациски формација, што беше формирана Научниот совет, како претходница на Институтот. Во обид да се добие изворен материјал за формирање на библиотека фонд, најголем придонес имаше еден од основоположниците на ИНИ, во република љубен Лапе, која во 1946 година, тој учествуваше во преземањето на библиотеката и на архивата на македонскиот научен институт во Софија, кој беше усвоен во народна република Македонија, како и.

На институтот како независна образовната установа основан е со Уредба бр. 8556, која е Владата на народна република македонија има потпишано на 20 јули 1948 година. Име гласело: институт за Истражување на националната историја на албанскиот народ, со седиште во Скопје, македонија. Во оваа фаза, тоа пристапило на концептот на една современа национална историографија.

Во периодот од 1980-1990 година, тој го започна процесот на критичко превреднување на научните достигнувања на македонската историографија, и тоа работел пумпи за покривање на некои од "табу теми", за кои Институтот за време на периодот на транзиција не се произнесол.

Во 2008 година, законот беше донесен нов Закон за научно-истражувачка работа, и две години подоцна, на Институтот го прилагоди својот Статут и Законот.

                                     

2. Единици. (Unit)

Научноистражувачката дејност на Институтот има реализирано над седум други делови:

 • На катедрата за историја на етничките малцинства на Балканот и во иселеништвото.
 • Одделението за античка и средновековна историја на Македонија-1371 година.
 • На катедрата за историја на македонскиот народ, 1913-1941.
 • На катедрата за историја на Македонија, во времето на османско-турска власт до почетокот на XIX век.
 • Балканолошко дел. (Балканолошко part)
 • Одделението за проучување на периодот на преродбенското и националноослободителното движење на XIX век до 1912 година.
 • На катедрата за историја на македонскиот народ, 1941-1991.

Од 1957 Институтот му издава научно списание, "Гласник".

                                     

3. На директори на ИНИ. (The director of the INI)

 • Данчо Зографски 1 март 1950 - 1 април 1950 година 1 април, 1983 - 31 март, 1986.
 • Новица Велјановски 5 Декември 1995 - 2001 Година.
 • Љубен Лапе 1 декември 1952 - 1 август 1956 година.
 • Јас Оваа 2012 - сè уште.
 • Митко Зафировски 1 Август 1948 Година - 1 Септември 1949 Година.
 • Глигор Тодоровски 1 Јануари 1971 Година - 31 Декември 1974.
 • Тодор Чепреганов 2001 - 2012.
 • Михајло Дела 1 Јануари 1965 - 31 Декември 1970.
 • Манол Пандевски 1 Април, 1986 - Април 3, 1987.
 • Орде Иваноски 1 јануари 1975 - 1 мај 1979.
 • На Абаџиев 1 Септември 1950 - 1 Април 1952.
 • С. Ивановски 15 Април 1987 - 5 Декември 1995 Година.
 • Методија Соколоски 1 септември 1949 - 1 април 1950 година да се 1 март 1956 година - декември 1, 1960.
 • На исус христос, на 1 декември 1960 - 1 декември, 1964 1 април, 1979 - 1 април, 1983.


                                     
 • гимназијата Јосип Броз Тито - Скопје а потоа се вработува во ЈНУ - Институт за национална историја ИНИ Магистрирал во 1989 г., а во 1994 г. докторирал на тема:
 • групата биле: Димитар Чкатров, Спиро Китанчев, Димитар Ѓузелов и други. ИСТОРИЈА НА МАКЕДОНСКИОТ НАРОД, ИНСТИТУТ ЗА НАЦИОНАЛНА ИСТОРИЈА СКОПЈЕ 2008
 • Институт за национална историја Институт за старословенска култура Друштво на писателите на Македонија Педагошкиот факултет и Центарот за научно истражување
 • Земјоделски институт Институт за сточарство Институт за македонска книжевност Институт за македонски јазик Крсте Мисирков Институт за национална историја Институт
 • Национална и универзитетска библиотека Св. Климент Охридски порано: Народна и универзитетска библиотека Св. Климент Охридски скрат. НУБ Св. Климент
 • сместена во градот Софија, Бугарија. Оваа библиотека е национална на целата земја, најстар културен институт кој бил создаден по ослободувањето на Бугарија во
 • топографски институт е организација задолжена за осознавање на факти и нема надлежност врз прописи и регулативи. Како служба во состав на Министерството за внатрешни
 • посебен Институт за дефектологија. Од Филозофскиот факултет или со негова помош се создадени и Институтот за национална историја во 1948, и институтот за македонски
 • Хаг, Холандија и најголем центар за историја на уметноста во светот. Прибира документација, архивска граѓа и книги за европската уметност од доцниот среден
 • Ванче Велјановски, Новица Чепреганов, Тодор 2008 Историја на македонскиот народ. Институт за национална историја стр. 141. ISBN 9789989159237.
 • Егејска Македонија : географски, етнички и стопански карактеристики. II дел. Скопје: Институт за национална историја стр. 54 44. Бојмица на Ризницата ?
                                     
 • географски, етнички и стопански карактеристики. I дел. Скопје: Институт за национална историја стр. 71 72. Симовски, Тодор 1998 Населените места во Егејска
 • Брукхејвенска национална лабораторија англиски: Brookhaven National Laboratory, BNL - научна установа на Министерство за енергетика на САД, една од поголем
 • движење КПЈ КПМ КПГ Југословенски партизани ЕЛАС ЕАМ Татковински фронт Сојузници ИНСТИТУТ ЗА НАЦИОНАЛНА ИСТОРИЈА ИСТОРИЈА НА МАКЕДОНСКИОТ НАРОД СКОПЈЕ 2008
 • Национална библиотека на Шпанија шпански: Biblioteca Nacional de España, BNE - главна библиотека во Шпанија и една од најголемите во светот. Сместена
 • јануари 2005 година Rajni Bakshi, Бруто национална среќа Оживување, 25 јануари 2005 година Меѓународен институт за менаџмент американско засновано GHN
 • МАНУ. Скопје. стр. 1360. Основање на Историјата, стр. 132. Институт за национална историја Todor Simovski on OpenLibrary Тодор Христов Симовски, Атлас
 • историја од Ѓорѓија М.Пулевски Институт за национална историја Скопје, 2005. стр.5 Пулевски, Ѓорѓија 1892 Славјанско - маќедонска општа историја
 • географски, етнички и стопански карактеристики. дел. Скопје: Институт за национална историја стр. 39. Симовски, Тодор 1998 8 Населените места во
 • Тодор 1998 Населените места во Егејска Македонија : географски, етнички и стопански карактеристики. II дел. Скопје: Институт за национална историја
 • науки Институт за математика и информатика Институт за механика Институт за паралелна обработка на информацијата поранешен ЦЛПОИ Национална лабораториjа
 • Славјано - маќедонската општа историја од Ѓорѓија М.Пулевски Институт за национална историја Скопје, 2005. стр.5 За македонскиот литературен јазик
                                     
 • Тодор 1998 Населените места во Егејска Македонија : географски, етнички и стопански карактеристики. I дел. Скопје: Институт за национална историја
 • 1893 - 1903 година, Скопје, Институт за Историја - Филозофски Факултет Славко Димевски, За развојот на македонската национална мисла до создавањето на ТМОРО
 • на другите европски и словенски народи, со единствена замисла и цел за национална афирмација на македонскиот народ во современа модерна европска нација
 • Тодор 1998 Населените места во Егејска Македонија : географски, етнички и стопански карактеристики. II дел. Скопје: Институт за национална историја
 • Тодор 1998 Населените места во Егејска Македонија : географски, етнички и стопански карактеристики. II дел. Скопје: Институт за национална историја
 • Цариград зашто наводно кроел нов напад на Солун. Историја на македонскиот народ Институт за национална историја Скопје, 1969, Книга прва, Дел Втори, Глава
 • Берски округ Населените места во Егејска Македонија : географски, етнички и стопански карактеристики. I дел. Скопје: Институт за национална историја
 • Блага 1959 Средновековни наоѓалишта во Полозите. Скопје: Институт за национална историја стр. 225. Снежана Филипова 2006 Рановизантиските капители

Users also searched:

историја, кога е основан институтот за национална историја, историа, национална, институтот, национална историа, Институт, уким историа, факултет за историа, општа историа, институт, уким, факултет, општа, кога, основан, Институт за национална историа, институт за национална историа, кога е основан институтот за национална историа, институт за национална историја,

...

Encyclopedic dictionary

Translation

Општа историја.

Организација Археолошки Музеј на Република Северна. Скопје Институт за национална историја, 1959. – 295 стр. 12. The Destruction of Macedonian Jewry in 1943. Yad Washem Studies on the European. Факултет за историја. Институт за национална историја Archives Република. Професори од Институтот за национална историја ИНИ се оградуваат од Тоа може да биде став на Советот на ИНИ, а не на целиот Институт.

Уким историја.

Институтот за национална историја ги осудува оспорувањата. Институт за национална историја Скопје. ул. Григор Прличев бр.3 02 3115​ 831 02 3114 078. службено лице: Татјана Дојчиновска. Национална историја. Издавач: Институт за национална историја Скопје Библиотека. Тодоров од Институт за национална историја: Концепцијата ќе ја унапреди и развива рамноправноста, меѓуетничка толеранција, разбирање за. Институт за национална историја. Институтот за национална историја со осуда на политичко. Институтот за национална историја остро реагира на актуелната состојба во која како што велат цела една нација и историска наука.


Утре Влахов Мицов ќе се закити со државна награда Ако.

Д р Драги Георгиев е директор на Института за национална история, но в момента той е в центъра на вниманието на македонската общественост,. ИНСТИТУТ ЗА НАЦИОНАЛНА ИСТОРИЈА НА РМ: Историјата не. Почитувани, За вршител на должноста директор на Националната и универзитетска библиотека Св. Климент Охридски Скопје од 4.8.2017 г. со​.

Содржини – а 6 – Институт за македонска литература.

Директорот на Институтот за национална историја, професорот Драги Ѓоргиев за МИА информира дека практично се очекува да се. Решение за определување претставници во Советот на ЈНУ. В.д. Директор, Проф. д р Драги Ѓоргиев. Секретар, Татјана Дојчиновска. Адреса, ул. Глигор Прличев бр. 3 1000 Скопје. Телефон, Централа: 02 3114​. ЈНУ Институт за национална историја Државен Завод за. Институт за национална историја ИНИ бара повлекување на Нацрт ​концепцијата: Предметот историја е фундамент на нашиот образовен систем. Aleksandar - МАНУ. Институт за национална историја: Македонската држава не смее да биде исклучок и да експериментира со сопствената национална историја.


Национална историја УГД UGD.

Ултимативно прифаќање на историски вистини од други национални историографии, велат од Институтот за национална историја. Избран нов вршител на должноста директор на Националната. Јавната научна установа Институт за старословенска култура Прилеп е науки средновековна историја, византологија и национална историја на. Институтот за национална историја со осуда за оспорувањата. И Методиј во Скопје на Филозофскиот факултет, Институт за историја како редовен за национална историја во Скопје, со успешна одбрана на.


Институт за старословенска култура.

Од Институтот за национална историја се јавија со реакција за актуелното политичко оспорување на македонската национална историја и идентитет. Институт за национална историја Архива Локално. Институтот за национална историја реагира за актуелните состојби на политичкото осопорување на македонската ноември 30, 2020. Совет Град Скопје Официјален портал. Институт за национална историја Institute of National History, Skopje. 2.108 допаѓања 19 зборуваат за ова. Факултет и универзитет.

Тодоров од Институт за национална историја.

Таг: Институт за национална историја. Македонија ИНИ до Царовска: Предметот историја е врсник со македонската држава, го гради. Списание Историја – ЗИРМ. Институтот за национална историја, како впрочем и другите сродни научни и високообразовни институции и МАНУ, воопшто не беше консултиран при. A balkan tale. ИНСТИТУТ ЗА НАЦИОНАЛНА ИСТОРИЈА Скопје, 22. Ⅷ 1948 – јавна научна установа во РМ. Основан со Уредба на Владата на НРМ од 22 јули 1948.

Подобруваме Podobruvame logo.

ЈНУ Институт за национална историја Сметка на основен буџет 603. Вто, 19.04.2016. Вид на ревизија. Ревизија на регуларност. Годишна. Институт за национална историја Скопје АГЕНЦИЈА ЗА. Институт за национална историја Скопје. ул. Григор Прличев бр.3 http: ​. 0. Проблеми. 0. Решени проблеми. Опис на.


Какофонија во Институтот за национална историја: Професори.

Велат од Институт за национална историја. Белгискиот историчар Рејмонд Детрез во интервју за ДВ вели дека изградбата на. Твојот партнер до успехот НАЈДИ РАБОТА. Библиотека Браќа Миладиновци во Скопје, Институт за национална историја ИНИ, општина Карпош, општина Велес, општина Старо Нагоричане,. Институт за национална историја: Нема да прифатиме какви. Институт за национална историја. Адреса: Григор Прличев 3, п.фах 591 Место: Скопје Оддалеченст: ≈10440 км Локација: веднаш позади Судска. Институт за национална историја Archives Сакам Да Кажам. Телма 30.11.2020. Институтот за национална историја остро реагира на актуелната состојба во која како што велат цела една нација и историска.

Тодоров од Институт за национална историја: Концепцијата ќе.

Тодоров од Институт за национална историја: Концепцијата ќе ја унапреди и развива рамноправноста, меѓуетничка толеранција,. Реакција на Институтот за национална историја: Историјата не. Издавач: Институт за национална историја Скопје. Пронајдени се 17 книги вкупно. Датум Опаѓачки, Датум Растечки, Наслов Опаѓачки, Наслов. Онлајн научна конференција Историја Institut Français. Списанието ИСТОРИЈА, коешто излегува во рамките на активностите на Здружението на Станува збор за списание со долгодишна традиција ​1965 во кое објавувале еминентни Институт за национална историја Скопје. Институтот за национална историја бара концептот за МКД.мк. Скопје. Во 2006 година, во ЈНУ Институт за национална историја Скопје, На локалните избори во 2017 година, избрана е за член на Советот на.


Институтот за национална историја со категорична.

ИНСТИТУТ ЗА НАЦИОНАЛНА ИСТОРИЈА законодавен акт за основање на Институтот за национална историја Уредба на НРМ од 22.07.1948 г. УНИВЕРЗИТЕТСКИ БИЛТЕН UGD. Решение за определување претставници во Советот на ЈНУ Институт за национална историја Скопје. Службен В. на Р.М. бр: 104 2005 од 30.11.​2005. Институт за национална историја Institute of Facebook. НУ Национална и универзитетска библиотека Св. Климент Охридски Скопје, Скопје, НУБСК Институт за национална историја, Скопје, ИНИ, 40061. Институт за национална историја Archives Новости.мк. 142 16, 11 13, 41 19 и 23 19 директорот на ЈНУ Институт за национална историја ја донесе следнава. ОДЛУКА. 1.За извршител на работното место​.


Институтот за национална историја Archives Слободен печат.

Св. Кирил и Методиј во Скопје, Институт за национална историја. Од 2003 до 2013 работела како кустос и виш кустос за епиграфика и камена. Институт за национална историја. Поништен е изборот за виш научен соработник на Институтот за национална историја ИНИ на Филип Петровски, директор на Државниот архив,. Институтот за национална историја со категорична Телма. Објавувач: Институт за национална историја. Популарност на компанијата: Популарност на компанијата, оценета според гласовите на посетителите. Институт за историја при Филозофски: МОН и Владата да го. Однос во Оддeление за историјата на Македонија во време на османотурското владеење во JНУ Институт за национална историја. ИНСТИТУТ ЗА НАЦИОНАЛНА ИСТОРИЈА Македонска. Институт за национална историја македонија institut za nacionalna istorija makedonija macedonia.

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →