Back

★ Х.Е.Р.А.                                               

Хиперболичен косинус

Хиперболичен косинус – парна функција, чиј домен се движи во границите, а кодоменот во границите "1,∞), со минимум во нулата. Оска на симетријата е y-оската и нема асмиптоти. Една од дефинициите на оваа функција е: cosh ⁡ x = e x + e − x 2 {\displaystyle \operatorname {cosh} x={\frac {e^{x}+e^{-x}}{2}}}

                                               

Равенка на рамен бран

За да ја изведеме равенката на рамен бран да претпоставиме дека изворот на бранот се наоѓа во координатниот почеток О на правоаголниот координатен систем и изведува хармонски осцилации. Бранот се шири во насока на х-оската, а честичките на средината осцилираат во насоката на y-оската. Нека со А е означена амплитудата, со Т периодот, а со f = 1 / T фреквенцијата на бранот. Равенката на изворот на бранот може да се прикаже со: y = A sin 2π/ T Честичките кои се подалеку од изворот ќе почнат да осцилираат со некое задоцнување во однос на изворот, значи фазно заостануваат. За да се прошири бран ...

                                               

Список на македонски историчари

Х.Е.Р.А.
                                     

★ Х.Е.Р.А.

x x. Тоа е.Р. А тоа е невладина и непрофитна организација, беше основана од страна на слободната волја на луѓето, со цел да се постигне основно човеково право на жените, мажите и младите да бидат информирани и да можат слободно да го остваруваат сопствен избор во однос на сексуалното и репродуктивното здравје, како и застапување за обезбедување на тоа право.

                                     

1. Мисија

Најголем акцент е ставен на медиумите, застапување, обезбедување на услуги или препраќање до услуги за унапредување на сексуалното и репродуктивното здравје, ХИВ / СИДА, инфекции пренесени преку сексуален и крвен пат, несакана бременост и избегнување на небезбеден абортус. Активностите се наменети за општата популација, со особено внимание кон младите, сиромашните и оние кои немаат пристап до услуги и не ги оставаруваат своите сопствени право.

                                     

2. Активност. (Activity)

 • Младински центар за сексуално и репродуктивно здравје", Сакам да знаете" – обезбедување на доверливи и бесплатни здравствени и социјални услуги во областа на сексуално и репродуктивно здравје за сите возрасни и млади луѓе на возраст од 14 до 25 години, особено за сиромашните, вклучувајќи ги и Ромите, и на ранливите групи во контекст на заедничката програма, и во соработка со ЈЗУ Здравствен дом во Скопје и Министерство за здравство.
 • Обезбедување на техничка и менторска поддршка на локалните граѓански организации кои работат на програми за врсничка едукација.
 • Спроведувањето на терески превенција / образование активности меѓу ранливите и маргинализирани групи, вклучувајќи Роми, млади луѓе и возрасни лица сместени во социјални установи, сексуални работници, мажи кои имаат секс со мажи во координација и поддршка на партнерските организации и институции на владата и приватниот сектор.
 • Спроведувањето на бихевијорални, и општествени науки во полето на сексуалното и репродуктивно здравје и права.
 • Едукативни работилници за превенција на семејно и родово насилство меѓу младите луѓе на Ромите.
 • Програмата за врсничка едукација за превенција од ХИВ / СИДА и сексуално и репродуктивно здравје за млади – обука на врснички едукатори и тренери, како и организација на пјер и едукативни активности, работилници, делење на кондоми и едукативни материјали, како и организација на локалната забава настани меѓу младите луѓе во контекст на вон-училишни активности, како во урбаните и во руралните области низ целата земја.
 • Бесплатен СОС телефон за превенција од ХИВ / СИДА и Одредени инфекции.
 • ХИВ / СИДА Советувалиште – обезбедува широк спектар на ХИВ / СИДА превенција услуги, вклучувајќи ги пред-и пост-доверливо и доброволно советување и тестирање, советување, како и обезбедување на ХИВ / СИДА третман, палиативна, и социјалната благосостојба на луѓето во кои живеаат со ХИВ / СИДА, како и бесплатни кондоми и едукативни материјали, како и други превентивни советувања и услуги, во рамки на заедничка програма и во соработка со Клиниката за инфективни болести и фебрилни држави.
 • Национален Y-PEER тренинг за тренери во областа на ХИВ / СИДА превенцијата и сексуалното и репродуктивно здравје.
 • Пракса за ХИВ / СИДА советување и тестирање меѓу вулнерабилни групи, и групи кои се изложени на најголем ризик за ХИВ-инфекција, вклучувајќи ги и луѓето кои користат дроги, сексуални работници, мажи кои имаат секс со мажи, млади, затвореници, и на Ромите, во рамките на заедничката програма и во соработка со релевантни граѓански организации, и националниот Институт за јавно здравство.
 • Учествува во Мониторингот на комисијата за евалуација на имплементацијата на Националната стратегија за млади 2005 – 2015.
 • Локалните пјер и едукативен центар – организација на обука за врснички едукации за сексуално и репродуктивно здравје меѓу младите и адолесцентите во Скопје.
 • Да се зајакне капацитетот на локалните граѓански организации кои работат во областа на ХИВ / СИДА превенцијата и сексуалното и репродуктивно здравје кај младите, сиромашните и на ранливите.
 • Организацијата на превентивни и социјални медиумски кампањи / настани за зголемување на јавната свест во насока на превенција од ХИВ / СИДА, сексуално и репродуктивно здравје и човекови права.
 • Развој и дистрибуција на едукативни материјали и публикации во полето на сексуалното и репродуктивно здравје.
                                     
 • Х кирилица: х глаголица: - 27 буква во македонската азбука но исто така се употребува и во скоро сите јазици што користат кирилична азбука. Буквата
 • Р кирилица: р глаголица: - 21 буква од македонската азбука. Буквата ја има во сите кирилични азбуки и скоро секаде има иста звучна вредност r Буквата
 • Дела од Џ. Р Р Толкин на проектот Гутенберг англиски Дела од или за Џ. Р Р Толкин на Семрежниот архив англиски Дела од Џ. Р Р Толкин на LibriVox
 • принуден да емигрира во Италија. Автор е на статии и публикации за македонското прашање. Д - р Христо Татарчев е роден на 16 декември 1869 година во Ресен
 • хортикултура, ловство екологија: Акад. Ѓорѓи Филиповски до 12. Х 2006 Проф. д - р Њупчо Групче од 12. Х 2006 Медицина, стоматологија, фармација, ветерина: Акад
 • изглед кој е ист со латинската буква A. Буквата А е првата буква од македонската азбука. Самогласката а се пишува во оние зборови што во некои наши говори
 • буква од проширената кирилица. Изгледа како вкрстување на буквите р и х но не е лигатура што може да се состави. Буквата се користела во азбуката на
 • централен комитет на ВМОРО, Спомени на д - р Христо Татарчев София, 1928, страница 100. Основаването на ВМРО записи на Иван Х Николов съобщава Христо Шалдев
 • другарите ни Бугари политички затвореници во Бодрум Кале. П. Тошев Х Матов Ив. Х Николов 1902 Факсимил од писмо на Христо Матов Споменикот Паднати
 • јазик од романската група на јазици. Негова матична земја е Франција, а мајчин јазик е и во Белгија, во Валонија и Брисел, Швајцарија, Луксембург, Монако


                                     
 • атомска енергија јуни 1958 Колард, Х Хофштатер, Р Хјуз, Е Б., Јохансон, А Јериан, М. Р Деј, Р Б. и Р Т. Вагнер. Еластично електронско расејување
 • уште од периодот меѓу 9000 п.н. е и 3500 п.н. е Првпат Македонското Кралство се појавува во периодот на IX век п.н. е а постои дилема за тоа кој бил првиот
 • пакистански светец р 1873 Маргарет Сенгер, американски адвокат р 1879 Хендрик Фервурд, 2 - р Премиер на ЈАР р 1901 11 септември - В. Е Вулман, основач
 • Спомени на И. Х Николов, Д. Груев, Б. Сарафов, Ј. Сандански, М. Грџиков, д - р Х Татарчев редакција на Иван Катарџиев Скопје, 1995, 76 - 77, Х А Полјански
 • з, ј, ш, ж, х л, љ, р - преградно - теснински: ц, ѕ, ч, џ, ќ, ѓ Третата поделба на согласките е според нивната звучност: Сонанти: Ј, Р Л, Љ, М, Н, Њ
 • а од нив останат е само вокативот Македонијо мајко професоре итн. како и во некои зборчиња него нему скришум итн. За македонскиот јазик, Р
 • ВМРО записи на Иван Х Николов Ил. Илинден VIII 1 71 София, 1936 Л. Милетич, Първият централен комитет на ВМОРО, Спомени на д - р Христо Татарчев, София
 • во Македонија и нејзините претставници, д - р Ванчо Ѓорѓиев, Табернакул, Скопје 2006, Слобода или Смрт, д - р Ванчо Ѓорѓиев, Скопје 1997, Славко Димевски
 • согласките т, д, с, з, ј, л, м, в и р За повеќе детали видете: Удвоени согласки во македонскиот јазик. Елизија е испуштање на гласовите. Најчесто се
                                     
 • Е кирилица: е глаголица: - седмата буква од македонската азбука и од српската азбука. Буквата исто така се користи и во бугарскиот јазик, и украинскиот
 • Цариградски, патријарх Април 10 - Ерик Х Шведски р 1180 11 јуни - Хенрик Фландриски, цар на Латинското Царство отруен р 1174 16 јули - Папа Инокентиј
 • национално движење во Битолскиот вилает 1893 - 1903 Х Силјанов, дело, 100 Христо Сиљанов, дело, 99. Д - р Христо Татарчев, Вътрешна македоно - одринска революционна
 • Подземната република..., 123 - 127. Х Тзавела, Спомени на Анастас Лозанчев..., 113. Х Тзавела, Спомени на Анастас Лозанчев..., 113 Х Тзавела, Спомени на Анастас
 • се подржи црковно - просветното дело, а другото: Во оваа група биле: Васил Иванов К нчов, Михаил Сарафов, д - р Колушев, Начев - пистел, Тошев - подоцна
 • гласови А а Б б В в Г г Д д Ѓ ѓ Е е Ж ж З з Ѕ ѕ И и Ј ј К к Л л Љ љ М м Н н Њ њ О о П п Р р С с Т т Ќ ќ У у Ф ф Х х Ц ц Ч ч Џ џ Ш ш Бидејќи писмото беше
 • О. Р Организация, Ил. Илинден, XI 5, 105, 1939, 5 - 7 Настев Хр., Въо Виница. Винишкиот шпионин Ил. Илинден XII 6 616, 7 717, 1940 Николов Х Ив.
 • Русите, и национален јазик на Русија. Јазикот е службен и во Белорусија, Украина, Казахстан и Киргистан, а се зборува на високо ниво во сите држави од поранешниот
 • патиштата во државава се делат на: А патишта - автопат експресен пат магистрален пат ознака АХ, каде Х е број од 1 до 4 Р патишта - регионален пат Р1 патишта
 • Wagman 2003, стр. 366. sfn error: no target: CITEREFWagman2003 help Според Р Х Ален, ѕвездата била именувана од Халеј во чест на Чарлс II под влијание
                                     
 • максималната честота 10, 4 m. NGC 7027 има привидни димензии од 0, 3 х 0, 2 Објектот е од епохата Ј2000.0. Неговата ректасцензија, односно аголот измерен

Users also searched:

х.е.р.а., здравје. х.е.р.а.,

...

Encyclopedic dictionary

Translation
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →