Back

★ Латински јазик                                               

Фол

Фол за разлика од сите свои другари кентаури, кои биле прилично необразовани и диви се одликувал со мудрост. Бил голем пријател на најголемиот јунак во грчките митови, Херакле. Кога по наредба на микенскиот крал Евристеј, Херакло заминал во лов на еримантски вепар, застанал кај својот пријател кентаурот Фол. Фол во чест на доаѓањето на Херакло приредил голема гозба и отворил големо буре вино. Виното било сопственост на сите кентаури, и кога мирисот на виното се проширил по околината, останатите кентаури дотрчале и ја нападнале куќата во која живеел Фол, за да го спасат своето вино. Херакло ...

Латински јазик
                                     

★ Латински јазик

Латинска е стар индоевропски јазик кој се зборувал во Антички Рим. На римските освојувања, јазикот на кој се шири низ целиот Средоземје, и голем дел од Европа. Имаше два облика: во класичниот латински јазик, на поезијата и формално проза, и националниот латински јазик, кој го зборуваат луѓето. По падот на Римската Империја и растот на Римокатоличката црква, латинска беше универзален јазик како и лингва франка на образовани Европејците.

Јазик опстоил 2.200 години, и околу 1600 е полека почнаа да се губат. Сепак, латински, се, тоа беше подвоил во неколку регионални дијалекти, кои се до 800 е тие станале предци на модерниот романските јазици.

Латинска живее во форма на црковнолатински, кој се зборува во Римокатоличката црква. Латинскиот збор, и сега широко се користи во науката, академството и на десно. класичниот латински јазик, книгата е јазикот на крајот на републиката и почетокот на империјата, тоа беше уште се изучува во многу основни и средни училишта и за универзитетот, често во врска со античкиот грчки, во рамките на студијата, додека во почетокот на ХХ век, неговата улога е намалена. Латински јазик, заедно со неговите современи варијации, е најупотребуваната азбука во светот.

                                     

1. Историја. (History)

Латинска припаѓа на групата на италски јазици и неговото писмо, се базира на староиталската на азбуката, која, пак, е изведен од грчката азбука. Во I-или ОСМИОТ век стр. mo.тоа е. Латинска е основана во Апенинскиот Полуостров на латините кои се преселија во и се населиле во Лациум, околу Тибар, која се разви на римската цивилизација. Во раните векови на латинска потпаднал под влијание на индоевропскиот етрурски е јазикот на северниот дел на Италија.

Дури и продавница за време на владеењето на римската литература е речиси целосно составени од класични латински, фактичкиот говорниот јазик во Западната Римска Империја, бил латинскиот, кој се разликувал од класичните граматика, вокабулар, и на крајот изговор.

Иако латинска остана на правни и управни јазик на Римската Империја, старогрчкиот тоа стана доминантен јазик на образованата елита, како и голем дел од филозофски дела кои ние ги учевме се од грчки, обично атински автори. Во источната половина на Римското Царство, која потоа стана византиската империја по расцепот на Западната Римска Империја во 395 година, старогрчкиот имаше замени латинска како правни и административни јазик, и тоа е веќе долго време, тој е на националниот јазик на сите класи.

                                     

1.1. Историја. Правопис. (Spell)

За пишување на латински, римјаните имале измислени латински, врз основа на етрурската на азбуката, која е сама по себе да ги земе предвид на грчки. На латински денес живее во изменета форма, во азбуки на романтика, келтските, словенечкиот и на германски јазик.

Античките Римјани не користите знаци на интерпункција, меѓубуквен соба, или минускули осетлива на големината на буквите. Така, во реченицата, која првично беше напишано:

PHILOSOPHIAESTARSVITAE,

во современо издание ќе биде:

Philosophia est ars биографија,

и тоа е преведен како:

Филозофијата е уметност на живот или уметност на живеење.

                                     

1.2. Историја. Оставнина

Проширувањето на Римската Империја беше, и ширење на латинскиот јазик низ Европа, и, подоцна, на латински беше дијалектизира, во зависност од локацијата на различни звучници. Така, тој прераснал во опсег од романските јазици, процес кој траеше до IX век. Многу векови, тие биле само усмено јазик и за пишување, која уште се користи латински.

На пример, латинска уште беше службен јазик во Португалија, во 1296 година, кога беше заменет од страна на португалски. Многу од овие јазици, "децата", вклучувајќи италијански, француски, шпански, португалски, романски, каталонскиот и ретороманскиот, доживеаа зголемување, и разликата помеѓу нив е времето станувале сѐ поголеми и повеќе формално.

На романските јазици, италијански е најчист потомок на латинска во однос на речникот, иако тоа сардинскиот е најконзервативен во контекст на фонологијата.

Во обид да се направи на латински јазик, кои се користат се некои од разликите помеѓу класичната латинскиот и романските јазици. На пример, романските јазици имаат особен акцент на одредени слогови, додека латинска имаше оваа функција, покрај специфичните самогласна должина. Во италијанскиот, и логудорскиот дијалект, во прилог на акцент, не постои посебен должина на согласките на шпански и на португалски, пак, е само еден посебен акцент, додека во францускиот, должината, и акцент веќе не се јасни. Друга голема разлика меѓу романските јазици и латински, е фактот дека сите на романските јазици, со исклучок на романски, изгубил падежните наставки во речиси сите зборови, освен за некои заменки. На романски, сепак, се карактеризира со директна падежи номинатив / акузатив, индиректни падежи датив / генитив, и вокатив, но јазичарите сметаат дека ова е култура на балканските култура.

Многу организации денес, употребата на латинскиот слогани.                                     

2. Граматика. (Grammar)

Латинска е синтетички, флективен јазик: афикси, често се екстензии, кои обично вклучуваат важноста на повеќе од еден од нејзините граматички категории се придодаваат на фиксна основа за изразување на род, број и падеж со придавки, именки, и заменки - процес наречен деклинација. Афиксите се придодаваат на основите на глаголи, како и назначување на лице, број, време и глаголски вид глаголски патот, и пешак - процес наречен конјугација.

                                     

2.1. Граматика. Именки. (Nouns)

Во латинскиот постојат шест главни деклинации падежи на именките. Овие се од големо значење бидејќи тоа е улогата на државата која именката ја игра во реченицата, па така зборовниот ред во латинска не е толку важен како кај други јазици. Во рамките на овие деклинации, зборовите во една реченица, тоа може да се движи без промена во смислата, но со ова да се нагласи подвлекуваме дека дел од реченицата.

 • Вокатив на именката, се користи за директен говор, обично лице, но не и цело време.
 • Номинатив на именката е подмет.
 • Аблатив на именката изразува одвојување или движење од еден извор, причина, агент или инструмент или, кога именката се користи како објект на одредени предлози, прилошки.
 • Акузатив на именката е директен објект, со одредени предлози, или како предмет на посредна изјава.
 • Датив на именката е индиректниот објект, кога се користи, со посебен јазик, со одредени предлози, и ако тоа се користи како вид, или упатување на нешто.
 • Генитив на именката s e-mail во подметот. Ова е состојба на материјалот од кои се повеќе тоа е направено, на пример: "група на луѓе", "ред од причини" луѓе, како и причините за тоа би биле во генитив. Некои именки се исти, па генитивни, со посебен јазик.
                                     

2.2. Граматика. Глаголи. (Verbs)

Активна во латинскиот јазик генерално се признаваат следниве четири главни коњугации - група на зборови со слични флексивни форми. Првиот коњугација се карактеризира со инфинитивни формки со суфиксот-āre, а вториот со инфинитиви -ēre, и инфинитивите со суфиксот-ере, и во четвртото, со инфинитиви со суфиксот-īre. Сепак, една од овие правила, постојат исклучоци. Во латинскиот постојат шест заеднички пат, од кои четири на глаголски значи на шест лица, од кои двајца од залога активен, и пасив, и неколку глаголски типови. Глаголи се опишани од страна на четири основни форми:

 • Втората фундаментална форма е инфинитивна форма на глаголот.
 • Четвртата основна форма е супинската форма, или пак, партиципна форма, номинатив, еднина, свршено време, пасивна партиципна форма на глаголот. Основната форма може да се појави на екранот, или некој вид на партиципот, или сите три рода -us за машки, -a за женски и -um за среден род. Тоа може да биде вашиот партицип кога глаголот може да се стави во пасива.
 • Основна форма е прво лице, еднина, свршено време, индикативна начинска форма на глаголот.
 • Првиот основните форма, тоа е прво лице, еднина, сегашно во исто време, и во индикативна начинска форма на глаголот.


                                     

3. Поврзани. (Related)

Латински јазик. (Latin)

 • Латински јазик.
 • Римската ракописно писмо. (The roman handwritten letter)
 • Листа на латински букви.
 • Латинични знаци во Уникод.
 • Латинска-Википедија, Vicipaedia. (Latin-Wikipedia, The Vicipaedia)
 • Азбуки изведен од латинското.
 • Латинска мнемоника. (Latin мнемоника)
 • Латинска граматика. (A Latin grammar)
 • Латинска деклинација. (Latin деклинација)
 • Латинска коњугација. (Latin коњугација)
 • Латинска книжевност. (Latin literature)
 • Листата на поети кои пишувал на латински.
 • Латинска проза. (Latin prose)
 • Латинска поезија. (Latin poetry)
 • Латинска правопис и изговор.
 • На латински регионални изговор.
 • Латинска пцости. (Latin пцости)
 • Листа на латински зборови.
 • Латинизам.
                                     
 • Класичниот латински јазик - облик на латинскиот јазик кој го користеле Старите Римјани во класичната латинска книжевност. Се користел во текот на Златното
 • Википедија на латински јазик е издание на Википедија на латински јазик The Latin Wikipedia Latin Wikipedia mobile version Anne Mahoney, Vicipaedia Latina:
 • јазик се воведени со директно преземање од класичниот латински јазик Меѓутоа, бидејќи ниту еден јазик не може да остане изолиран од други јазични влијанија
 • се распознава токму по овие разлики, а и неколку придавки ја следат оваа шема. Латински коњугации Викикнигите имаат повеќе на оваа тема: Латински јазик
 • на светот 154. Sine language Latina nulla intelligentia - Без знаење латински јазик нема образование 155. Sine lege autem poena conscientia est - Каде нема
 • наречениот средноанглиски јазик Подоцна, за време на Англиската ренесанса, во јазикот влегле и многу, директно земени латински и старогрчки зборови. За
 • дијалект со што албанскиот јазик би станал еден јазик со два официјални дијалекти. Инаку, лексичкиот фонд е главно латински италијански, романски, грчки
 • Француски јазик самонар. le français, la langue française - јазик од романската група на јазици. Негова матична земја е Франција, а мајчин јазик е и во
 • народниот латински јазик кој се зборувал во Швајцарија за време на Римското Царство. Јазикот е сроден со францускиот, окситанскиот и ломбардскиот јазик но
 • македонски јазик речникот дава: преводни еквиваленти на англиски, албански, латински и во мала мера на турски, германски, француски, бугарски и српски јазик можност
 • на светот 154. Sine language Latina nulla intelligentia - Без знаење латински јазик нема образование 155. Sine lege autem poena conscientia est - Каде нема
 • арапски јазик - ислам библиски хебрејски јазик - јудаизам, арамејски јазик - рано христијанство, сириски јазик сириските христијани, латински јазик - римокатоличката
                                     
 • Јазикот латински lingva е подвижен мускулен орган, на кој разликуваме врв, тело и корен, преку кој е прицврстен за дното на усната празнина. Обложен
 • Искуството поучува - Вергилиј Список на латински фрази Список на латински фрази целосна Список на латински фрази F O Список на латински фрази P Z
 • во искушение - Исус Христос Список на латински фрази Список на латински фрази целосна Список на латински фрази A E Список на латински фрази P Z
 • на јазикот доаѓа од овој јазик Основниот морфолошки и граматички состав на јазикот е секако сроден со останатите нео - латински романски јазици а во однос
 • латински сочинуваат подгрупа на италските јазици од семејството на индоевропски јазици. Овие јазици настанале од народниот вулгарен латински јазик
 • на пиктски. Повеќето од Британските натписи се двојазични, на ирски и латински меѓутоа ниту еден не покажува знаци на влијание од христијанство или христијанска
 • или наварско - арагонски јазик којшто се има развиено од вулгарниот латински Западноарагонскиот и астуриско - леонскиот јазик подоцна биле кастиљанизирани
 • Старогрчки јазик се однесува на фазата во историјата на грчкиот јазик која соодветствува сокласичната антика, која се однесува на двата периода од грчката
 • до преземање на повеќе странски зборови од шпански, латински и гасконски јазик Има повеќе латински зборови што биле преземени како на пример: lore цвеќе
 • Хебрејски јазик ע ב ר ית, ivrit - семитски јазик дел од подгрупата на канански јазици од поголемата група на северозападни семитски јазици. Јазикот
 • Ирски јазик Gaeilge, мктр. гелѓе - матичен јазик на Ирска од гојделската група на келтски јазици во индоевропското семејство. Како мајчин јазик го говори
                                     
 • расцут на римската книжевност, при што овојпат се користел класичниот латински јазик Овој период го одбележуваат беседникот, државникот и писателот Цицерон
 • Шпански јазик español или познат како кастиљски јазик lengua castellana - романски јазик од групата на ибероромански јазици. Јазикот се развил од неколку
 • Означува животопис, или опис на нечиј животен пат. Соодветниот збор на латински е Curiculum Vitae - текот на животот. Биографијата е литературно - документарна
 • Дефакто на латински de facto во толковниот македонски јазик се дефинира со зборовите: всушност, во реалност. Правната терминологија го користи за да
 • хебрејски јазик שלם акадски Урушалим асирски Uršalimmu Библиски Грчки Σαλήμ Салем, Σόλυμα Solyma Библиски латински Салем арапски ساليم Sālīm тибериски јазик ש ל ם
 • Историја на Рим - на англиски јазик Од основавањето на градот - на латински јазик основавањето на градот - на руски јазик Биографија на англиски јазик
 • кинески јазик во денешна НР Кина и Тајван, и еден од четирите слуижбени јазици на Сингапур. Фонологијата на стандардниот мандаринскиот јазик се заснова

Users also searched:

азик, Латински, Латински азик, латински јазик,

...

Encyclopedic dictionary

Translation

Твитовите на папата на латински јазик, се по популарни NetPress.

Кратките пораки на папата Франциско на латински јазик на општествената мрежа Твитер станаат се по популарни, бидејќи две години. Наставно ливче за жив латински јазик.pdf. Латински јазик. 39 Лидија Г.Пејковска Ликовна уметност 1. 40 Маријана М.​Симовска Ликовна уметност. 41 Данило Станковиќ Музичка уметност.

Латински јазик за III година СОУ Гимназија Добри Даскалов.

Теодора Камци. Француски јазик. Елена Лазаревска. Француски јазик. Александра Сиљановска. Италијански јазик. Билјана Бојковска. Латински јазик. Само во Македонија лекар се станува без латински јазик. Решение за одобрување и употреба на учебник по класичен јазик ​ЛАТИнСКИ ЈАЗИК на албански наставен јазик I и II за IV година на гимназиско.


Кована пара за колекционерски цели: ОВЕН НБРМ.

Државен натпревар по латински јазик. Учениците од СОУ Гимназија Кочо Рацин од Велес имаат можност да го изучуваат латинскиот јазик,како. Latinski jazik. Title: Правниот латински јазик како lingua franca во правниот простор на Европската унија. Other Titles: Годишник на Правниот факултет Јустинијан. Актив по Странски јазици – СУГС Гимназија Панче Арсовски. Наставно ливче за жив латински јазик. Латинскиот јазик употребуван во хорор филмови. Молитва за истерување на лоши духови. Текстот опфаќа.

Воспитно образовен кадар – СУГС Гимназија Јосип Броз Тито.

Јазици: албански, латински, полски, португалски, санскрит, турски, француски Правопис на македонскиот јазик влезе во Националната стратегија за. Латински јазик – DIGILIT. Оваа година учениците се натпреваруваат во две категории за латински јазик, според степенот на изучување на јазикот и според.


Латински јазик Љупчо Сантов.

Содржи десетина книги од италијански автори, кои датираат од XVI и XVII век, како и неколку ракописи на италијански јазик и два на латински јазик. Правниот латински јазик како lingua franca во правниот простор. Култура на изразување Латински јазик Лексикологија со фразеологија на СМЈ Математичко дидактички игри Медиумска култура во наставата. Browsing DSpace Repository of UKIM. Долниот дел е прикажан симболот на хороскопскиот знак Риби отпечатен на лист од воден лилјан и името на хороскопскиот знак на латински јазик. Државен натпревар по латински јазик. ПРОФЕСОР ПО ЛАТИНСКИ ЈАЗИК. Слободан Танасковски е роден на 09.06.​1992 година во Скопје. Основно образование завршил во ОУ Владо.


Latinski jazik II Konecna.

На долниот дел се прикажани симболот на хороскопскиот знак Овен отпечатен на ѕвоно и името на хороскопскиот знак на латински јазик. Одредени. Најди тутор Tutori TeachHoot. Tag латински јазик. Magazine Family 10 names for children with LATIN ORIGIN and strong and powerful meanings. Free press 02 09 2019. one Free. Л201З 18: ЛАТИНСКИ ЈАЗИК ПРОДОЛЖИТЕЛЕН КУРС. Латински јазик Елеонора Јакимовска Струга. Предавач: eleonora jakimovska cvetanoska За следење на овој курс потребен е клуч за активирање. Слободан Танаскоски ПСУ Алгоритам. Предмет: Латински јазик. Гпдина на изучуваое: III гпдина ОХА и ПМБ. Наставник: Христинка Кпспвска. Ппчитувани ученици, на системпт за е учеое​.

48 ми Државен натпревар по латински јазик за средношколци.

Potrebni prethodni znaewa. Zа следеwе на наставата по латински jазик во земjоделско ветеринарната струка потребно е учениците да се здобиле со​. Casovi po latinski jazik Lessons and Teaching Prilep Pazar3.mk. Објавен на, 11.01.2018. Огласот трае до, 15.01.2018. Занимање според НКЗ, Професор по латински јазик. Работно место. Какво работно место.

КОРИСНИ ИНФОРМАЦИИ ЗА ПОЛУМАТУРАНТИТЕ ВОДИЧ ЗА.

Browsing Faculty of Law: Journal Articles by Subject Европска унија, правен мултилингвизам, правен латински јазик???.ect???. Кадар СУГС Гимназија Орце Николов. Тања Најдоска Крстеска. Тодорка Лашкоска. Христина Петкоска Димеска. Цветанка Стојаноска. morfologija. здравствена Латински јазик. пр лат. Рим. Латински јазик Archives Католици Католици. Латински јазик. автор и: Љубинка Басотова. Издавач: Просветно Дело. средно гимназиско образование. изборно подрачје: природно математичко.


Од понеделник ќе започне емитувањето на образовните емисии.

Јазик и два на латински јазик Италијанска дигитална библиотека во Северна Македонија Учесници во проектот: Институт Данте Алигиери во Скопје. Латински јазик Соновник. Категории: Математика, Физика, Машински предмети, Математика за средно, Математика за основно Јазик на изведба: Македонски, Англиски, Српски. Кована пара за колекционерски цели: РИБИ НБРМ. III година ЛАТИНСКИ ЈАЗИК. Дома Книги Одобрени учебници Опис Коментар. Учебник по латински јазик за трета година средно образование.

Кратовските ученици наградени на натпревар по Латински јазик.

Наслов на предмет: Латински јазик. Код: 4FO14213. Студиска програма: Археологија Организатор на студиската програма единица, односно институт,. Петта: Латински јазик. Латински јазик. Професор: Jadranka Jovanova Belicev. Само запишување ​Ученик. Гости не можат да влезат во овој предмет. Логирајте се. Продолжи.


Информации за огласот Објавен на 11.01.2018 Огласот трае до.

Објавен на, 25.10.2019. Огласот трае до, 27.10.2019. Занимање според НКЗ, Професор по латински јазик. Работно место. Какво работно место. Трета година средно гимназиско образование е учебници. Латински јазик. СУГС Раде Јовчевски Корчагин Латински јазик. Проф. Лидија Гелевска. © 2021 СУГС Раде Јовчевски Корчагин. Сите права се. Prosvetno Delo Просветно Дело. Само во Македонија лекар се станува без латински јазик. фото: илустрација Пиксабеј. Лекар, фармацевт, правник… Ова се само три.


Латински јазик Archives Слободен печат.

Терминот медијација во денешен контекст XIV век од класичниот латински јазик. medhyo – среден средина, medius, на средина, mediare на. СОУ Гимназија Гоце Делчев Куманово Подрачја и пакети Биди. Наставната програма за наставниот предмет латински јазик за почетно изучување на гимназиско образование што се реализира во II или III година​. Латински јазик во латински Македонски Латински Речник. Испитната програма по latinski jazik за училишна матура во гимназиското образование е донесена со решение на министерот за образование и наука. Преземи Pdf СУГС Георги Димитров. 4 Латински јазик I. 6. Задолжителен. 1 10 Современ италијански јазик II. 6. Задолжителен. 2. 2. 2 20 Латински јазик III. 6. Задолжителен. 3. 12. 12.

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →