Back

ⓘ Факултет
                                               

Нормализирано (стандардизирано) отстапување

Нормализирано отстапување Средна вредност на белегот ја изразува законитата тенденција на групирањето на вредностите на белегот околу еднатипична вредност на белегот. Меѓутоа, помеѓу единиците на некоја маса постојат разлики и во нивото на белегот. Тие разлики претставуваат варијабилитет. Варијабилитетот може да се измери на различни начини, а сите мерки на варијација се делат на апсолутни и релативни. Апсолутни мерки на дисперзија го изразуваат варијабилитетот во апсолутни износи во оние единици мерки, во кои се дадени модалитетите на белегот: во илјади денари, килограми, тони, литри, пар ...

                                     

ⓘ Факултет

Факултет претставува работна единица во рамките на еден универзитет. Факултетот претставува посебна школска установа на која се образуваат кадри во различни дисциплини. На крајот на студиите, факултетот на своите студенти им поделува дипломи кои се гарант за одредена титула и знаење во одредена област.