Back

★ Македонски јазик                                               

Превалец

Превалец може да се однесува на: Превалец премин, ниско место меѓу две височини или ридови низ кое поминува пат, синоним на превој или преслап. или населено место Превалец Велес, приградска населба на градот Велес.

                                               

Душан Кузмановски

Душан Трајчев Кузмановски - македонски партизан, револуционер, борец за слобода на Македонија и учесник во НОВ.

                                               

Гордо Порече

"Гордо Порече" ― македонска народна песна. Песната е посветена на областа Порече која во песната, некој родум од тој крај се потсетува на детските и младешките години проживеани во родното место. Песната има месно-патриотски карактер.

                                               

Илинден, Револуционерни песни, 1903-1953

"Илинден, Револуционерни песни, 1903-1953 - зборник со песни составен од македонскиот композитор Јосиф Чешмеџиев. По Втората светска војна, Чешмеџиев развил богата просветна и културна дејност во Бугарија каде што продолжил и со запишување и објавување на македонски народни песни, со што во 1953 г. тој ја објавил и оваа збирка. Кон насловот е запишано дека песните се запишани и хармонизирани од Јосиф Чешмеџиев, а се објавуваат по повод 50-годишнината од Илинденското востание. Издавач на збирката е Државното издателство "Наука и изкуство".

                                               

Градел Илија манастир

Градел Илија манастир, Градел Илија манастир, оф аман, аман, На врв на Пирин Планина. Оздола иде Илина, Оздола иде Илина, оф аман, аман, И на Илија говори: "Земи ме батко Илија, Земи ме батко Илија, оф аман, аман, Во твојта темна ќелија. "Не можам сестро Илино, Што ти се руси косите, оф аман, аман, ти играат очите. "Косите ќе ги исечам Очите ќе си ги скротам Косите ќе ги исечам, оф аман, аман, Очите ќе си ги скротам. "

                                               

Гоце ми отиде во Солуна града

"Гоце ми отиде во Солуна града" ― македонска народна песна. Песната е посветена на Гоце Делчев кој во песната, отишол во Солун нажален и разговарал со некоја си Солунка за неговите родители кои биле ожалостени поради што Гоце си ја поминал младоста во револуционерната борба за ослободување на Македонија. Песната има ајдутски и патриотски карактер.

                                               

Го пратиле дедо в планина

"Го пратиле дедо в планина" ― македонска народна песна. Песната е посветена на некој си "лош" дедо кој во песната го праќале на места со некакви си намери, но тој успевал да се враќа со други исходи. Песната има општествен карактер.

Македонски јазик
                                     

★ Македонски јазик

На англиски јазик на југо-словенски јазик, кој е дел од групата на словенски јазици на јазикот семејството на индоевропски јазици. Македонскиот јазик е службен и националниот јазик во Македонија, додека во исто време, тоа е официјално признат како регионален службен јазик во Горица и Пустец во Албанија, каде што живее голема македонска заедница, како и во случај на Србија како официјален во општините Јабука и Пландиште, Романија и Косово. Македонски се зборува и во Австралија, Бугарија, Грција, Канада, сад, црна Гора, Турција, во некои земји, членки на Европската Унија, и на македонска дијаспора. Вкупниот број на македонски говорници е тешко да се одреди поради несоодветна залихи, сепак, бројот варира од околу 2.5 до 3 милиони луѓе.

Според ценетиот јазичарички извор Etnologue, македонски се зборува во југо-западниот дел на република Бугарија и северна Грција, но не постојат податоци за бројот на луѓето. Сличен став имаат и BBC, Британика, и САЈТОТ.

                                     

1. Историја. (History)

Јазикот, според јазичаричката категорија е во рамките на југо-словенски јазици на словенски јазици. На територијата она што денес го држи, но во блиско минато има најширока, македонскиот јазик беше формирана од страна на говори на две племиња се населиле на територијата на поголемиот дел од Македонија, и е длабоко во територијата на модерна Грција и Албанија, меѓутоа, со развојот на државите од овој регион е стеснал, и на говорот во оние региони постепено почна да се замени од страна на други јазици. Денес, на албански, на македонски и на англиски јазик се зборува најмногу во Мала Преспа, Голо Брдо, и речиси сите погранични места во Република Македонија. Во Приморска Македонија, македонскиот јазик се зборува најмногу во префектурите Вода и Лерин, но исто така и во другите градови и села во Приморска Земја. Во Бугарија, македонскиот јазик се зборува во Пиринска Македонија е помалку од 1% од населението во актуелните политички и социјални околности, и, во случај на Србија се зборува во границата на регионот на Македонија во областа Гора во Косово.

Ова зборува многу за Грција, биле основа за формирање на старословенскиот јазик и писменост. Она што е историја на македонскиот јазик има свои коренита промени што произлегуваат од X век, и навака. Слични промени се зафатиле, и на бугарски јазик и источните дијалекти на српски и на англиски јазик. Тие се еден од основните промени, што доведува до мало знаење на граматички карактеристики помеѓу старословенскиот на македонскиот јазик, и, како резултат на основање на македонско, рецензија на старословенскиот јазик. Добро познатите центри на својата коментарите на Охридската книжевна школа, Кратовската книжевна школа и Лесновската книжевна школа.

Историја на албанскиот јазик е поделена на следните периоди:

 • Конечна стандардизација на СМСЈ од 1944 и 1945 година.
 • Систем на рускоцрсл. редакција и нејзино мешање со дотогашната домашна по традиција, јазик и стил: XVIII в.
 • Прва стандардизација на современ македонски јазик книгата За македонцките работи" од Крсте Мисирков од 1903 година.
 • Канонски период: IX – XI в.
 • На почетокот на англиски јазик, литература на јазикот на појавата на т. mo. дамаскини: U (c.
 • Црковнословенски писмен јазик од македонски редакција и од српска редакција и од мешан тип: XIV. и во XVIII в.
 • Дискусија за изгледот и основата за тековната писмени јазик за Македонците: втора половина на XIX в.
 • Употреба на два стила, два писмени јазика, низок, јавни говорници, како и високо-словенски јазик во првата половина на XIX в.
 • Македонски редакција на црсл. јазик: XII и XIII в.
Јазичен развој

Разговор наскоро почна да се развива некои од лентата за кои има барем како целина, во однос на говорите на соседните јужнословенски јазици.

Една таква функција е замената на силните ерови, како: Ъ >, o § >, тоа е сон, темно. Оваа промена настанала во X век и тоа е сосема малку повеќе во старословенските текст од македонско потекло. Спротивно на тоа, македонски, српски и хрватски јазик, и овие ерови се слеале во еден глас - и, сан, па, и, иако во бугарската тоа слеале во Ъ со таа разлика што пред; се чувал мекиот изговор на согласката сън, дън.

Македонскиот јазик покажал и посебен развиток и во однос на назалните согласки. Тука ви се појавила вокализација на еровите и промената на назалните согласки да се хронолошки и по резултат е одреден основа. Покрај тоа, само на албански јазик дошло до изедначување на Ѧ со Ѣ, по губењето на назалниот имајте на ум, исто така, дека во текстови од XII век и XIII век, како пример на тоа како: p Ѧ тель на п Ѣ тель v Ѣ ii Ѣ f Ѣ о Ѧ, и слично. Со други зборови, развојот одел вака: Ѧ >, Ѣ ä>, тоа е. Во некои западномакедонски говори, особено во Поградец и Горица во Албанија, сѐ уште е снимен изговорот со ä и така имаме pʲäka на реката.

Македонскиот јазик во пописната регулатива на САД

Во инструкциите за попишувачите во сад се наведува македонскиот јазик во различен контекст. На пример:

 • Во пописните инструкции од 1920 година, македонскиот јазик е додаден на листата на јазици како посебен јазик.
 • Во пописните инструкции од 1910 година, во "СПОСОБНОСТ ДА се ЗБОРУВА на АНГЛИСКИ јазик", став 137. стоело не пишува "македонски", но пишуваат бугарски, турски, грчки, Servian, или Roumanian, како што Може да биде случајот. ", - "Не пишувам на англиски, пишуваат на бугарски, турски, грчки, српски, или романски, според што може да биде случајот.".
 • Во пописните инструкции од 1930 година македонскиот јазик, постои листа на странски јазик како посебен јазик.

Со анализа на овие пописни инструкции може да се заклучи дека до 1910 година постоело точка во американското општество, во однос на македонски јазик, а од 1920 година администрацијата го подржува ставот дека македонскиот јазик е посебен јазик од страна на некои од емигрантите од Европа. Подоцна во листата "C2SS Language Codes" на македонскиот јазик е придружен кодот 2630.

                                     

2. Географска дистрибуција. (The geographical distribution of)

Иако точниот број на говорители на македонскиот јазик како мајчин и како втор јазик не е прецизно позната, особено поради тоа што на политиките на соседните земји, како и миграција на населението, се проценува дека постојат помеѓу 1.4 милиони и 3.5 милиони евра, од кои говорарт во македонскиот јазик како мајчин. Според пописот од 2002 година, вкупниот број на население од Македонија, без оглед на 2 022 547 жители, од кои 1.344.815 луѓе се пријавиле за македонскиот како мајчин јазик. Македонскиот јазик се изучува и таа да зборува до различни степени како втор јазик од страна на повеќето од етничките малцинства во земјата. Втор јазик е за 677.733 на граѓаните на република Македонија, припадниците на малцинските групи во земјата, дури и меѓу нив постојат голем број на луѓе, каде што јазикот е мајка, особено, помеѓу албанците и Македонците-муслимани.

Надвор од земјата, постојат мали етнички македонските малцинства во соседните земји, кои се зборува македонскиот јазик како мајчин, вклучувајќи 4.697 во Албанција пописот од 1989 година, 1.609 во бугарскиот попис од 2011 година, и 12.706 во Србија, во пописот од 2011 година. Точниот број на говорители на македонскиот јазик во Грција, тоа е тешко да се одреди, бидејќи на политиките во земјата. Голем број на словенски јазик, се претпоставува дека тоа е во-помеѓу 50.000 и 300.000 во последната деценија на 20-от век. За 580.000 етничките Македонци живеат во надвод од земјата, според проценките на 1964 година, а најголем број мигранти не се во Австралија, Канада и сад. Бројот на говорници на англиски јазик во овие земји е 66.020 во Австралија, според пописот во 2016 година, 15.605 во Канада, според пописот во 2016 година, и 22.885 во сад, според пописот во 2010 година. Постојат повеќе од 50.000 говорници на англиски како мајчин во земјите на Западна Европа, главно во Германија, Швајцарија и Италија.

Македонскиот јазик е официјален статус само во Македонија, туку тоа е, исто така признаени како малцинство и службен јазик во делови на Албанија, Пустец, Романија, Србија, Јабука и Пландиште, и Босна и Херцеговина. Постојат одделни се изучува и македонскиот јазик во некои од училиштата во Романија, се должи на фактот дека Македонците се официјално признати малцинска група. Во случајот на Косово, тоа е зборуван од горанскиот дијалект, кој некои јазичари што мислите за англиски јазик.

Македонскиот јазик е изучуван и предаван на различни универзитети во шурум светит, и таму се истражувачките центри, кои се главниот фокус на јазикот во Европа, како и Австралија, Канада и САД, Чикаго и Северна Каролина.

                                     

3. Кодификација

Кодификацијата на македонскиот јазик е поврзана со следниве историски настани:

 • Со решението на првото заседание на АСНОМ (2 август 1944 година на формирање на македонскиот како службен јазик во македонската држава.
 • Со официјалното усвојување на албански јазик правопис.
 • Со официјалното усвојување на македонската азбука.

Македонската државност се зацврстува со историските решенија на Првото заседание на АСНОМ. Меѓу тие решенија од особено значење е Решението за воведување на македонскиот литературен јазик, како и работа на македонската држава.

Исто така, Президиумот на АСНОМ, како највисоко тело на македонската држава, во ноември 1944 година, го именува комисија, составена од македонски филолози и општествени дејци, кои треба да бидат во можност да поднесат предлог за азбука и за правопис на албанскиот јазик. Прашањето за азбуката и правописот се решило во мај 1945 година. Заедно со ова прашање, членовите на комисијата разгледале повеќе прашања од особено значење за оформувањето на македонскиот литературен јазик.

Кодификацијата на македонскиот литературен јазик, ефектите на македонски јазик пракса. Блаже Конески има значаен придонес за кодификацијата на македонскиот литературен јазик, како и да стандардизација на книжевно-лингвистички норми.

Македонскиот јазик има сличности со други словенски јазици, поголемиот дел од бугарски и на српски јазик. Македонскиот и бугарскиот јазик е само една од групата на словенски јазици, во текот на развојот, ние го изгубил падежните форми, и надвор од нив, е лево, е само вокативот Македонијо, мајко, професоре, итн., како и некои од зборчиња за него, за него, скришум, итн.

На македонскиот јазик во Република македонија. D. И Бреј, рече:                                     

4. Македонистика

Македонистиката е наука која го проучува развојот, правопис, и други карактеристики на македонскиот јазик. На почетокот на македонистиката да бидат поврзани со политичката ситуација во Балканскиот Полуостров, во време на османлиското владеење. Поради територијални претензии на новосоздадените словенски земји, Србија и Бугарија за Македонија, тие се јавила потребата за утврдување на културните врски на населението на Македонија, кои во своите земји. Тоа македонистиката во најголем дел, тоа се развива како дел од политички прашања околу кои припаѓаат на Македонците, и дека припадноста на територија на која тие живеат.

Својот вистински расцут македонистиката го доживеав по реставрација на својата државност во 1944 година. Со кодификацијата на современиот македонски литературен јазик и основањето на низа образовни и научни институции, од кои примарен предмет на изучување е македонскиот јазик, постојат сите услови за ефикасност и фер развивање на македонистиката како дел од светската јазичаричка наука.

                                     

5. Литература. (References)

Македонската книжевност или литература е термин кој ги опфаќа пишаните дела на македонски јазик. Првите книги напишани на англиски јазик или на еден од неговите дијалекти датираат од времето на нејзиното преглед на старословенскиот јазик, поточно од време на и Лесновската книжевна школа, која, во принцип, беше религиозни работи.

Македонската книжевност е поделена на три главни периоди, кои се понатаму поделени на неколку повеќе. Однос на нејзините дела се:

 • Од христијанизацијата на Македонија до турската инвазија - IX до XIV в.
 • Почетокот на националната литература, - јас да се XVIII в.
 • Од турската инвазија до XVIII век.
 • Нова национална литература - 1802 до 1944.
 • Преродбенички време. (Преродбенички time)
 • Револуционерниот период. (The revolutionary period)
 • Меѓувоен време. (Меѓувоен time)
 • Модерната македонска литература - 1944 - денес.
                                     

6. Дијалекти и дијалектологија. (Dialects and дијалектологија)

Македонската дијалектологија е посебно развиена гранка на македонистиката, која се занимава со проучување, истражување, документирање, и зачувување на два дијалекти. Како стабилна истражувачка студија во македонистиката, дијалектологијата да се развива по кодификацијата на македонскиот јазик, но неговото присуство беше забележано, и пред 1940-тите. Дијалектологијата на македонскиот јазик е голема начин-и датира уште од почетокот на научни трудови кои се занимаваат со македонскиот јазик, или, во втората половина на XIX век. Како важен англиски дијалектолози одредени Ватрослав Јагиќ, Ватрослав Облак, таму беше Григорович, Тој Малецки, Зузана Тополињска, Божидар Видоески, и повеќе.

Дијалекти на македонскиот јазик се варијации на стандардниот литературен јазик. Македонскиот јазик брои околу 27 дијалекти поделени во три главни групи. Главната граница помеѓу двата блока источните и западните дијалекти е планината на Црна Гора, продолжува со реката Вардар и во текот на Егејското Море, Бело Море. Главната карактеристика на западните дијалекти е побавниот тон на јазикот, употребата на тројниот член и акцентот паѓа на третиот на крајот од зборот. Заедничка особина за источните дијалекти е побрзиот тонот на зборување, кратење на зборови и се разликуваат позиција на акцентот. Јазик се зборува во сите територијата на Република Македонија и Пиринска Македонија, Егејска Македонија, Беломорска Македонија, Мала Преспа и Голо Брдо и југозапад Косово. Македонскиот јазик, со сите негови дијалекти има над 3 милиони говорници.                                     

7. Типични карактеристики. (Typical characteristics)

Карактеристична особина на македонскиот јазик:

 • Минато време со помошниот глагол СУМ, глаголска придавка јас не се сменети, не сум јаден.
 • Ќе објект на него, јас го видов, таа, тоа јас.
 • Минато време со помошниот глагол ИМА, дека сум го видел, немам јадено.
 • Третосложниот фокус планина онината, планинарите.
 • Приказната-од кога Ќе ја отепав, и кога го фати тоа.
 • Недостатокот на падежи, т. тоа е. аналитичката деклинација преку употреба на предлозите во превод на различни граматички врски меѓу различните делови на реченицата во книгата, за книгата, во една книга, под книга, книгата на.
                                     

8. Правописен и правоговорен систем. (Правописен and правоговорен system)

Напорите за воспоставување на македонскиот литературен јазик, датираат од почетокот на XIX век, со појавата на просветителите. Тие се застапувале за употреба на македонски народен јазик, во кој тие разговараа нивните книги и пишување, и првите книги со верска содржина, за да се донесе на верата на луѓето.

Од голема важност е залагањата на Јоаким Крчовски, на Првиот Пејчиновиќ и Теодосиј Синаитски, и, особено, потенцираат Ѓорѓија Пулевски и Крсте Петков Мисирков, кој, во својата книга "на македонцките работи" одделување на статијата, во кој го наведува своето мислење за начинот на формирање на македонски литературен јазик. На Првото заседание на АСНОМ, на 2 август 1944 година, тоа беше усвоена одлуката за основање на македонскиот јазик како службен јазик во македонската држава. Комисијата на азбуката и на правописот на нивните позиции формулирала во Резолуцијата, која беше донесена на 3 мај, и усвоена на 5 мај 1945 година. Кредит на Блаже Конески за кодификацијата на македонскиот литературен јазик, во која тоа го прави "Граматика на македонскиот литературен јазик,", "Речник на македонскиот литературен јазик", и "Правопис на македонскиот литературен јазик", подготвени во врска со Крум Тошев, кој е озаконет на 7 јуни 1945 година.

Низ историјата и низ својот развој, македонскиот јазик се употребувал неколку букви за пишување. Исто така, македонскиот јазик се употребувал неколку книги, меѓу кои се: старомакедонската азбука, глаголицата, црковнословенската азбука, илинденската азбука, и преродбеничката азбука. Денес, на албански јазик, употреба на македонската азбука, или кирилска не-прилагодени на македонскиот фонетички, и фонолошки систем. Македонската азбука е базирана на напредок и во азбуката на Крсте Петков Мисирков.

                                     

9. Фонетски и фонолошки систем. (Phonetic and phonological system)

Фонетика и фонологија

Фонетиката и фонологијата се делови од науката за јазикот која ги проучува гласот ниво на јазикот. Тие се тесно поврзани со истражувањата, поврзани една со друга и се дополнуваат едни со други. Во принцип, фонетиката го проучува создавањето на гласовите со говорните органи, познато како артикулација, и звукот информации или да гласа, исто така, познати како акустика. Од друга страна пак, фонологијата го проучува гласот како елемент кој има функција во јазикот да прави разлика меѓу две јазични единици. Со други зборови, фонологијата може да се нарече функционална фонетика. Двете науки и центарот на вниманието, за да имаат право на глас, и на неговото создавање. Тесно поврзани со овие две науки се правописот и правоговорот. Фонетика и фонологија на проучување на следните дисциплини: гласот и фонемата, говорните органи, поделбата на гласовите, гласовните промени, акцентот на сложенките, отстапување од акцентското правило, акцентот на странски зборови и акцентските целости.

Гласовен систем

Во македонскиот јазик самогласките се: а, е, и, о, у, додека согласките се наоѓа на 26 гласови од македонскиот фонетски систем. Карактеристики на гласовите во македонскиот јазик се едначењето по звучност, обезвучувањето на крајот од зборот, удвојувањето на согласки и елизијата.

Самогласки

Согласки

Писмо

Македонската азбука е азбука на Република Македонија и еден-на-писмо за пишување класа. Азбуката е врз основа на кирилицата, со мали приспособувања, во согласност со фонетскиот и фонолошкиот систем на јазикот. Азбука има 31 знаци и е базиран на преродбеничката азбука на Крсте Петков Мисирков.

Акцент

Македонската фокус е на развојот или експираторен и определен. Македонскиот акцент секогаш паѓа на третиот на крајот на зборот за третосложни или повеќесложни зборови, вториот на двосложни зборови, и само во едносложните зборови. Додека зголемувањето на бројот на слоговите на истиот збор, ќе се менува слогот, во која таа е донесена за да биде во третиот на крајот од зборот. Значи, имаме еден господар - господар - учител, итн. Во македонскиот јазик има отстапувања од третосложното акцентирање во следниве случаи:

 • Во други зборови: клише, битие, книги, итн.
 • Во глаголските извештаи: викајќи, пешачење, итн.
 • Во прилог на прилози за време: година, летово, итн.
                                     

10. Морфолошки систем. (Morphological system)

Морфологијата во македонскиот јазик" и во останатите јазици е дел од лингвистиката која се занимава со проучување на формите на зборовите, нивното градење и граматички значење. Самиот збор е од старогрчко потекло и во превод значи наука за формите. Главната цел на морфологијата е проучување на структурата на зборовите и правилата и принципите според кои самите зборови се обединуваат во групи. Многу сродна наука на морфологијата е морфосинтаксата на македонскиот јазик која се занимава со употребата на зборот во реченица.

Зборот во секој јазик, а во македонија беше изградена од голем број на различни елементи. Некои од нив, исто така, имаат значење и лексички, а некои немаат значење и се граматички или функционални. Како пример за ова може да се разгледа зборот "млекар" е поделена на неколку начини:

 • Млек ар - низа на значенски делови наречени морфеми.
 • Мле автомобил - број на слогови.
 • M l e d s р - низа на гласови или познати како фонеми.

Зборовите во секој јазик претставуваат одделни единици, но според некои карактеристики тие се поврзани едни со други, да формираат помали или поголеми групи. На тој начин, тие можат да бидат поврзани според значење, според форма, според одделот, во една реченица, итн. Така поврзаните зборови создаваат зборовни групи или класи. Во науката за јазикот има различен број класификации, но најчести се значенската или семантичка, формалната или морфолошка и функционална или синтаксичка класификација.

Според морфолошката класификација, единаесетте зборовни групи се класифицираат во две групи и тоа на менливи и неменливи зборовни групи. Менливите зборовни групи да ја менуваат нивната форма за недела, потреби, а неменливите не. Менливите зборови ги опфаќаат: именките, придавките, броевите, заменките и глаголи, додека неменливите да вклучуваат прилозите, предлозите, сврзниците, честичките, извиците и модалните зборови.

Според синтаксичката која зборовите се делат на полнозначни или отворени зборовни групи, услугата или лексички и службени или функционални зборови. Во полнозначните вклучува именките, придавките, броевите, заменките, глаголите, прилозите и модалните зборови, додека во заводот се вметнува во ред, сврзниците, честичките и извиците. Вистинската само се изделуваат именките, активен дел од заменките именските), а во други, одделни зборови, тие имаат ограничена синтаксичка независност.                                     

11. Синтаксичен систем. (Синтаксичен system)

Основната единица на синтаксата е реченицата. На линија е осврнато внимание на синтаксата. На реченица можат да бидат поделени во две главни групи, т.е. едноставно и сложена реченица. Простите и сложените реченици во македонскиот јазик е составена од именка група, или наречен синтагми, и други елементи како што се глаголи, или прилози. Сите погоре споменатите предмети се функционирање на најсложената јазик, форма наречена поврзани текст.

Во следниот пример, сликовито ги презентира на составот на врзаниот текст, почнувајќи од најмалата единица:

бран → голем бран → На крајбрежјето на Охридското Езеро се забележуваат големи бранови. → Гледајќи и фотографирајќи од Самоиловата тврдина, забележав дека големи бранови се приближуваа кон охридското крајбрежје. → Едно утро решив да се искачам на Самоиловата тврдина и да сликам фотографии по не знам кој пат. Иако одењето по старите и делумно стрми улици е тешко јас успеав и се искачив. Гледајќи и фотографирајќи од Самоиловата тврдина забележав дека големи бранови се приближуваа кон охридското крајбрежје.

Според тоа, голема основните синтаксички единици се:

Реченицата, било да е проста или проширена, е синтаксичка единица што содржи глагол со лична форма, како и останати елементи од кои најчести се именските делови. Именската група или синтагмата се среќава во рамките на сите членови на реченицата, освен во прирокот. Основен белег е тоа што мора да има именка во самата структура по која и го носи името оваа синтаксичка категорија. Сложената реченица е еден вид резултат на поврзување на најмалку две одделни реченици, што како резултат на тоа мора да содржи најмалку две самостојни личноглаголски форми. Врзаниот текст е надреченична целина кој содржи повеќе реченици ги опфаќа сите претходно наведени елементи.
                                     

12. Фразеолошки систем. (Фразеолошки system)

Зборовните групи кои во јазикот се користат како една целина се нарекуваат фразеологизми, кои имаат посебни јазичарички карактеристики, и вредноста. Во реченицата зборовите можат, исто така, се однесуваат за вашата област во целости од различен вид. Така, на пример, зборот орев може да се оди со повеќе придавки како што се, на пример, "големиот орев" или "мал орев", на глаголи, како на пример на "јаде орев, купува ореви", и слично. Ова доведува до општите принципи на фразеологијата каде зборовите во реченицата може да им биде дозволено да бидат заедно, или може да бидат вклучени во една врска. Во врска со ова, секој од зборовите имаат задржано свои посебно значење, така што значењето на составот е еднакво на збирот на значењата на зборовите што влегуваат во оваа постава.

Во македонскиот јазик зборовните во собата може да се најде во неслободна врска, односно постојана врска. Така, на пример, зборот орев во реченицата "Ова е тврд орев, не се скрши со своите заби", и зборот орев во реченицата "тоа Ќе биде тврд орев за нашиот утрешен противник" нема исто значење. Во составите на овој вид ослабнува поединечните значења на зборот, и се формира ново значење, кое не е збир на значењата на составните елементи.

                                     

13. Ономастички систем. (Ономастички system)

Ономастика, по дефиниција, е наука која ги изучува сопственото име. Зборот ономастика е извлечен од грчкиот глагол "onomadzo" што преведено значи "именувам". Ономастиката е релативно нов јазичаричка патот. Во Македонија, и на македонистиката почна да се развива, и што падна на конкретни резултати во ДЕВЕТНАЕСЕТТИОТ век. Актуелната научна дисциплина, за долго време, тоа е опасно да се биде дел од другите науки, како географија, историја, етнографија, и слично.

                                     

14. Поврзани. (Related)

 • Развојот на македонската азбука.
 • Граматика на македонскиот јазик.
 • Правопис на албанскиот јазик.
 • Дијалекти на македонскиот јазик.
 • Историјата на македонскиот јазик.
 • Македонската азбука. (The Macedonian alphabet)
                                     

15. "Уреди" надворешни врски. ("Edit" external links)

Документи
 • Граматика на македонскиот Литературен Јазик, Horace Lunt - 1952, на англиски јазик.
 • Абецедарот - 1925, Атина, Грција.
 • Zur Laut - und Akzentlehre на Macedonischen dialekte,Леонард Masing - 1891 година, во германскиот јазик.
 • Македонската граматика, Круме Кепески - 1946 год.
 • Он Lexique Macédonien du XVI siècle, на француски.
 • Речник на три јазика, Ѓорѓија Пулевски - 1875.
 • MACEDONISCHEN STUDIEN, Vatroslav Oblak - 1896, на германски.
 • Документи, Contes и Chansons Робови на lAlbanie du Sud, Andre Mazon - во 1936 година, во францускиот јазик.
 • LEvangeliaire на Kulakia Un parler Роб du Bas-Вардар, Andre Mazon и Andre Vaillant - 1938 година, во францускиот јазик.
 • За македонцките работи, Крсте Петков Мисирков - 1903.
 • Dwie gwary macedońskieSuhe i Wysoka w Soluńskiem – Teksty, Mieczysław Małecki - во 1936 година, во полскиот јазик.
 • Zur Sprachlichen Beurtellung на Macedonischen slaven,Леонард Masing - 1890, на германски јазик.
 • Македонски правопис со правописен речник, Блаже Конески и Крум Тошев - 1950.
 • Dwie gwary macedońskieSuhe i Wysoka w Soluńskiem – Teksty, Mieczysław Małecki - 1934 година, полскиот јазик.
 • Граматика на македонскиот јазик, Виктор Фридман - на англиски.
За македонски јазик
 • Македонскиот јазик во развојот на словенските литературни јазици, Блаже Конески.
 • Англиски Јазик во англискиот јазик.
 • Блог за учење македонски на англиски јазик.
 • La Macédoine et les Macédoniens Едмон Бушје де Бел, Париз, 1922 година на англиски јазик.
 • Дигитален речник на македонскиот јазик, толковник.
 • Абецедарот, латиничен буквар за Македончиња, издаден од Министерството за образование на Кралството Грција, 1925 година.
 • Центарот за проучување на албанскиот јазик.
 • Македонскиот јазик во јавното општење, Марија Коробар-Белчева.
 • Извештај на Ethnologue за јазик на англиски.
 • Учи македонски online. (- Learn English online)
 • Институтот за македонска литература, литературна база.
 • Дигитален архив на македонскиот јазик.
 • Македонскиот јазик, Совет за истражување на југоисточна Европа на МАНУ.
 • Дијалекти на македонскиот јазик - Божидар Видоески - МАНУ, Скопје, 1999, ISBN 9989649634 Vol.
 • Историја на македонскиот јазик,во 1986 година, Блаже Конески.
                                     
 • однесува на институтот за македонски јазик За истоимениот деец, погл. Крсте Петков Мисирков. Институт за македонски јазик Крсте Мисирков - регулативно
 • Македонски јазик е научно списание за македонскиот јазик македонистиката и развојот на македонскиот јазик кое денес го издава Институтот за македонски
 • Македонска Википедија - издание на Википедија на македонски јазик Ова издание е почнато во септември 2003 г. и моментално има 113.870 статии и 94.154
 • Старомакедонски јазик или античкомакедонски јазик - јазикот на античките Македонци. На овој јазик зборувало населението во Античка Македонија, во текот
 • знаковен јазик Закон за употреба на знаковниот јазик на Викиизвор. Македонската знаковна азбука на страницата на НСГНМ. Македонски знаковен јазик на страницата
 • Димитар Пандев, Лилјана Минова - Ѓуркова, Живко Цветковски 2001 Македонски јазик за средно образование. Скопје: Просветно Дело АД. стр. 222 и 224. Недостасува
 • литературен македонски јазик кој се темели на прилепско - битолскиот дијалект. За другите дијалекти, видете Дијалекти на македонскиот јазик Македонскиот јазик има
 • Формите на можниот начин се застапени во стандардниот и дијалектниот македонски јазик но се забележува поголема присутност во стандардниот. Обично овие
 • Гордана Војнеска уред. Правопис на македонскиот јазик изд. 2. Скопје: Институт за македонски јазик Крсте Мисирков ISBN 978 - 608 - 220 - 042 - 2.CS1 - одржување:
 • претставен новиот правопис на македонскиот јазик подготвен од 48 учесници, а објавен од Институтот за македонски јазик Крсте Мисирков Во 2017 г. излегло
 • албанскиот јазик би станал еден јазик со два официјални дијалекти. Инаку, лексичкиот фонд е главно латински, италијански, романски, грчки, македонски српски
                                     
 • Срби. Македонскиот јазик е национален, најголем и единствен службен јазик во Македонија. Јазикот го зборуваат 1.344.815 македонски граѓани според пописот
 • одредени македонски основни училишта во чија околина има мнозинство турци има часови на турски јазик но според закон наставата се држи со македонски учебници
 • некогашни чисто македонски села. До 1870 година жителите на областа Девол и Корча денешна јужна Албанија говореле македонски јазик Поради албанскиот
 • следуваат првите три воведни реченици од Библијата на хрватски јазик со превод на македонски U početku stvori Bog nebo i zemlju. Zemlja bijaše pusta i prazna
 • јазик Глаголи во македонскиот јазик Македонски јазик Македонска граматика од Виктор Фридман. англиски Граматика на македонскиот литературен јазик од
 • источнословенски јазик од групата на словенски јазици од семејството на индоевропски јазици. Рускиот јазик е мајчин јазик на Русите, и национален јазик на Русија
 • десеттава, десеттана с.р: прво првото, првово, првоно мн.: деветти деветтите, деветтиве, деветтине Македонски јазик Граматика на македонскиот јазик
 • италијанскиот јазик и другите јазици во рамките на Европската Унија Италијанско - македонски он - лајн речник на Он.нет заедно со други јазици македонски Речник
 • јазик Глаголи во македонскиот јазик Македонски јазик Македонска граматика од Виктор Фридман. англиски Граматика на македонскиот литературен јазик од
 • словенски јазик За туркискиот јазик видете прабугарски јазик Бугарскиот јазик спаѓа во источната група на јужнословенските јазици и е службениот јазик во Република
                                     
 • краишта полека почнал да се заменува со други јазици. Денес во Албанија, македонски јазик се зборува најмногу во Мала Преспа, Голо Брдо и скоро сите погранични
 • литературен јазик I и II. Скопје: Култура. Македонистика Македонски јазик Македонска азбука Правопис на македонскиот јазик Историја на македонскиот јазик Слогница
 • македонскиот јазик од Блаже Конески, Том 1 - 3, Детска радост, 1994 Толковен речник на македонскиот јазик Том 1 - 6, издаден од Институтот за македонски јазик Крсте
 • Романскиот јазик е доста богат со позајмени зборови, што од балканските словенски јазици со од останатите романски или околни јазици. македонски јазик Сите
 • Македонски Власи - уставно признаено малцинство во Република Македонија. Нивната бројност е 9.695 лица, односно 0, 48 од вкупното население на Македонија
 • како гимназија на српски јазик а денес српски јазик се изучува само во кумановската гимназија. Постои и катедра за српски јазик и книжевност на Филолошкиот
 • Грузиски јазик ქართული ენა, картули ена - картвелски јазик мајчин јазик на Грузијците и службен јазик на кавкаската држава Грузија. Се пишува со уникатното
 • Македонски писма - збирен назив за сите досегашни азбуки и системи на пишување што ги користел македонскиот јазик низ вековите па сѐ до денес. Хронолошки
 • со современите македонски и бугарски јазик Сите словенски јазици, вклучително и старословенскиот, водат потекло од прасловенскиот јазик Познато е дека

Users also searched:

болгарский язык, кириллица, македонский алфавит, сербский язык, турецкий язык, югославский шрифт брайля, язык, македонский, турецкий, Македонски, брайля, шрифт, югославский, алфавит, болгарский, турецкий язык, болгарский язык, кириллица, югославский шрифт брайля, македонский алфавит, азик, сербский, Македонски азик, сербский язык, македонски јазик,

...

Encyclopedic dictionary

Translation

Турецкий язык.

Македонски јазик и литература. Македо́нский язы́к язык македонцев, один из славянских языков. В генетическом плане наиболее близок болгарскому языку, вместе с которым образует восточную подгруппу в рамках южнославянской языковой группы. По типологическим особенностям схож с. Кириллица. Македонска граматика, светска и македонска литература, анализи и раскажани дела, биографии на автори, вежби и задачи, е тестови за матура.

Македонский алфавит.

Сербский язык. Югославский шрифт брайля. Болгарский язык.

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →