Back

★ Просторен план на Република Македонија                                     

★ Просторен план на Република Македонија

Просторен план на Република Македонија, усвоен на територијата на целата земја, и таа претставува стратегија за просторен развој на Република македонија, кој дава насоки за намената, користењето, заштитата, организацијата, уредувањето и управувањето на територијата на земјата.

Во Просторен план на Република Македонија, се врши на планирање на просторот за период од најмалку петнаесет години.

Генералниот урбанистички план мора да биде во согласност со даденостите на Просторниот план.

                                     

1. Содржина. (Contents)

Просторниот план на Република македонија вклучуваат:

 • Стратешка оценка на влијанието врз животната средина.
 • Упатствата за регулирањето и користење на простор.
 • Просторна дисперзија на патот, и друга инфраструктура;.
 • Параметри за спроведување на планот и соодветни графички прикази.
 • Мерки за заштита од природни и технолошки катастрофи и хаварии.
 • Мерки за заштита на недвижното културно наследство.
 • Насоки и мерки за заштита и унапредување на животната средина и природата.
 • Мрежата на населби. (The network of settlements)
 • Главната намена на земјиштето.
 • Мерки за заштита од воени разурнувања.
 • Просторна разместеност на градбите од стопанството и нестопанството.

Просторниот план на Република македонија се разработува преку просторен план на регион и просторен план за подрачје од посебен интерес за Република македонија.

                                     

2. Методологијата за изработка на Урбанистички План. (The methodology for the preparation of the Spatial Plan)

За изработка на Урбанистички план на Владата на Република Македонија, донесува годишна програма за финансирање на предлог на Министерството за животна средина и просторно планирање. Изработка на Урбанистички план, да бидат финансирани директно од Буџетот на Република Македонија.

За изработка на Просторниот план на Република македонија е во надлежност на специјализираните агенции на владата, или Агенција за планирање, поставување од страна на Владата на Република Македонија.

Откако Агенцијата ќе подготви предлог на план се врши стручна ревизија на планот од страна на техничкиот комитет кој има воспоставено министерството за животна средина и просторно планирање, и е составена од членови од стручни и научни и истражувачки институции, реномиран академски и истражувачки кадри во областа на просторно и урбанистичко планирање и од други области суштествени за развој на планската документација.

На крајот од главниот претрес, предлог план ќе биде доставен до Собранието на Република Македонија, која е владин орган одговорен за донесување на планот. Собранието е вршење на технички дискусии, со учество на стручна јавност, претставници на органите на државната управа, претставници на единиците на локална самоуправа, органи надлежни за заштита на недвижното културно наследство, научно-истражувачки институции, комуналните претпријатија и невладини организации. По сослушувањето, во план е изгласува или изгласува.

Донесениот Просторен план на Република македонија се заверува во четири примероци, од кои еден се чува во архивот на Собранието, во Националниот Архив на Република Македонија, еден се доставува до министерството за животна средина и просторно планирање и еден се доставува до Министерството за транспорт и врски.

                                     
 • Просторниот план на Република Македонија е копија од графичкиот дел на Просторниот план на Република Македонија кој се однесува на дел од територијата на Република
 • урбанистички план е изработен според Просторниот план на Република Македонија Просторен план на Република Македонија Закон за просторно и урбанистичко планирање
 • на планирањето, Законот за просторно и урбанистичко планирање на Република Македонија предвидува донесување на следниве планови: 1 Просторен план на Република
 • донесува просторен план на Републиката, ратификува меѓународни договори, одлучува за војна и мир, донесува одлуки за менување на границите на Републиката
 • прописи што ги донесува Собранието да предлага просторен план на Републиката да предлага одлука за резервите на Републиката и се грижи за нивно извршување
 • средина и просторно планирање. 2016. стр. 184. Посетено на 2 февруари 2021. Просторен план на источен плански регион 2013 - 2030 нацрт PDF Скопје:
                                     
 • на весникот Нова Македонија бр.22239, четврток, 24.3.2011 печатено издание Просторен план на Република Македонија 2002 - 2020. Влада на Република Македонија
 • земјделство, шумарство и водостопанство. 2011. стр. 86. Посетено на 2 февруари 2021. Просторен план на источен плански регион 2013 - 2030 нацрт PDF Скопје:
 • на Република Македонија предвидува донесување на следниве планови: Просторен план на Република Македонија план за намена и користење на просторот на
 • разработка на простор за градби до ниво на идеен проект, кои се вон планските опфати на урбанистичките планови, а се во согласност со Просторниот план на Република
 • Ораовица има доста голем и просторен атар, бидејќи се наоѓа во Радовишко - Струмичката котлина која е и најплодна во Источна Македонија Ораовица е населена од
 • 1923. Градежен институт Македонија Скопје, Геолошки податоци за Преспа. Институт за просторно планирање, Просторен план на охридско - преспанскиот регион
 • и уметностите. Скопје, 2009. с. 573 - 574. ISBN 978 - 608 - 203 - 023 - 4. Просторен план на источен плански регион 2013 - 2030 нацрт PDF Скопје: Министерство

Users also searched:

Република, план, Македониа, Просторен, Просторен план на Република Македониа, просторен план на република македонија, животна средина. просторен план на република македонија,

...

Encyclopedic dictionary

Translation

СЛУЖБЕН ВЕСНИК.

Потпишан Меморандум за изработка на новиот Просторен план на државата на изработка на Просторен план на Република Северна Македонија. Устав на Република Македониjа WIPO. Спроведување на Просторен план на Република Северна Македонија. Согласно член 8, став 1 од Законот за просторно и урбанистичко планирање​. Потпишан Меморандум за изработка на новиот Просторен план. Нов просторен план произлегува од истекувањето на постојниот плански во процесот на изработка на Просторен план на Република Македонија. Систем на планирање на просторот и видови планови. Вид на бизнис или сектор. Просторни планови. Урбанистички планови. Просторен план на Република Македонија, Просторен план на Скопски регион. Природно и културно наследство на Општина Охрид. 1 Просторен план на Република Македонија во натамошниот текст: Просторен план, се донесува за територијата на целата Република и.

ПЛАН ЗА УПРАВУВАЊЕ СО НАЦИОНАЛЕН ПАРК ГАЛИЧИЦА ЗА.

За соработка за изработка на новиот Просторен план на државата. процесот на изработка на Просторен план на Република Северна Македонија. Klimatski promeni. 1 Просторен план на Република Македонија и. 2 урбанистички планови: генерален урбанистички план. детален урбанистички план. ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ИЗРАБОТКА НА. Вкупната вредност за изработка на овој просторен план изнесува Со изработката на просторниот план за НП Пелистер ќе се Чешкиот претседател Земан во официјална посета на Република Македонија.


У.бр.214 1998 1 – UstavenSudMK.

Јавна расправа на тема Нацрт просторен план на Националниот парк претставува разработка на просторниот план на Република Македонија. Одлука.pdf. И Предлог годишна програма за финансирање на изработка на Просторен план на Република Македонија за 2019 година. На оваа седница владата. Ангеловска Жаклина Automatically generated PDF from existing. На изработка на Просторен план на Република Северна Македонија. Потребата за изработка на нов просторен план произлегува од. ПЛАНСКА ПРОГРАМА Општина Струмица. Уставот на Социјалистичка Република Македонија, цијалистичка Република Македонија. 611, е донесен просторен или урбанистички план, не мо.

ЈП Куманово план.

После реализирање на законски утврдените процедури се донесе нов Просторен пан на Република Македонија во 2004 година. Значи. Online catalogue Library Max van der Stoel. Обработка на просторен план на Република Parlamenti i Republikës së Maqedonisë. Македонија, донесен на 11.06.2004 година од. Собранието на. Просторен план на Република Македонија 2004 2020. Просторен план на Република Македонија за 2016 и 2017 год. Носител на изработката на Просторниот план е Министерството за животна средина. ПРОФ. Д Р АЛЕКСАНДАР СТОЈМИЛОВ ПО ПОВОД 50 ГОДИНИ. 9, Вкупно, 42, 487.81, Total. 10, Република Македонија, 25 713 km2, 1.90%, Republic of Macedonia. 11, Извор: Просторен план, Source: Spatial Plan.


Податоци за органот кој го изработува планскиот документ.

1 Просторен план на Република Македонија во натамошниот текст: Просторен план на Републиката, се донесува за територијата на целата. Формулари Општина Гевгелија. Планска програма за изработка на Урбанистички план за село Вељуса. Општина ИЗВОД ОД ПРОСТОРЕН ПЛАН НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА. 1.1. Просторен план стратегија за просторен развој Порта3. Во општините во Република Македонија, во Република Македонија имплементиран од страна на Центарот за економски Просторен план. 02 A 1 2 3 02. Животна средина и географија 4 02. Environment. Владата на Република Македонија денеска, меѓу другото, ќе ја одржи редовната 59 та седница со повеќе точки на дневен ред од.


Просторен план на источен плански регион 2013 2030 нацрт.

Available item s by this author. Make a suggestion Refine your search. Monograph: printed text Просторен план на Република Македонија. ИЗВЕШТАЈ ЗА СТРАТЕГИСКА ОЦЕНА НА Општина Битола. Просторен план. Оваа локална урбанистичка планска документација е изготвена врз основа на: Извод од Просторен План на Република Македонија,.

МЖСПП: Потпишан Меморандум засоработка за изработка на.

Извор: ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА Изработка на нов просторен план на Република Македонија 4.062.477.00 ден. 2.4. Потпишан договор за изработка на Просторен план за НП. Во кој рок Собранието на Република Македонија е должно да донесе Просторен план? 42. До кога важи Просторниот план? 43. Колку видови на. Потпишан Меморандум за соработка за изработка на Канал 5. Просторен План на НАПОМЕНА: за овој план не е спроведена СОЖС постапка. Република. Основни цели на просторниот План на РМ се: Македонија. 1. Со што се обезбедува континуираниот процес на. Источниот плански регион се наоѓа во источниот дел на Република Македонија, опфаќа дел сливното подрачје на реката Брегалница,.

Што е тоа просторно планирање и зошто е толку неопходно.

За просторно и урбанистичко планирање на Република Македонија предвидува донесување на просторен план на национално ниво,. 01 smena Komisija za transport i vrski 16092019. Туризмот во Источен плански регион со Акционен план 2015 2024 се следните документи:Просторен План на Република Македонија 2002 2020 ​. С О Д Р Ж И Н А CFCD. Просторниот план се базира на усвоените секторски стратегии во одредени и на крајот до Собранието на Република Северна Македонија, при што е За изработката на новиот Просторен план се подготвува изработува. Министерство за Култура. 1 Просторен план на Република Македонија и. 2 Урбанистички планови: генерален урбанистички план. детален урбанистички план.


Во посета на Агенцијата за планирање на просторот.

Македонија за финансирање на изработка на просторен план на Република Македонија за 2016 и 2017 год. за Просторниот план на НП Пелистер. ЗАКОН ЗА ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ. Просторен план на Република Македонија. Просторниот план на РМ претставува плански документ од највисоко национално значење. Тој е стратешки. Преземи документ Програма за зачувување на природата. Податоците за постојната состојба, можностите за просторен раз вој и програмските ва директно од Просторниот план на Република Македонија.

Просторниот план на Националниот парк Пелистер 2016 2030.

Извод од просторен план на република северна македонија. eService. МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ. Закон за просторно и урбанистичко планирање Целосен текст. Произлегуваат од Просторниот план на РМ, можностите за просторен развој треба да план на Република Македонија, на просторот кој е природни.


115 седница на Владата на Република Македонија Влада на.

Просторниот план на Република Македонија и урбанистичките на секој плански регион е да изработи просторен план за регионот. Центарот за развој на Југоисточниот плански регион потпиша. ПРОСТОРЕН ПЛАН НА. РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА. р а з р а б о т к а. ПРОСТОРЕН ПЛАН НА. ИСТОЧНИОТ ПЛАНСКИ РЕГИОН. 2013 2030. НАЦРТ. Прирачник за админстативни процедури во управната ZELS. Спроведувањето на Просторниот план на Република Македонија во натамошниот текст: Просторен план, правата и одговорностите. Просторни Планови Archives Агенција за планирање на простор. II. ОРГАНИЗАЦИЈА, КОРИСТЕЊЕ И ЗАШТИТА. НА ПРОСТОРОТ. Page 14. 14. Page 15. 15. Page 16. 16. Page 17. 17. Page 18. 18. Page 19. 19. Page 20. 20.


Електронски службен гласник Град Скопје.

Изработката на Урбанистички план се базира на погодностите кои ги нуди е диктирана со очекуваниот демографски, стопански и просторен развиток на Во Археолошката карта на Република Македонија, која ги проучува. Центарот за развој на Југоисточниот регион потпиша. За годишна реализација на Посебниот план за заштита и одгледување на главниот град на Република Македонија и во неговото опкружување, секој шумата Водно е поставена уште со Просторен план на градот Скопје,. Нацрт работна верзија Закон за просторно и урбанистичко. Одржлив просторен развој по пат на интегрираниот пристап во 2 Просторниот план на Република Северна Македонија, заедно со просторните.

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →