Back

ⓘ Категорија:Информатика
                                               

Анализа на влијанието на промената на објектите

Одржувањето на софтверот генерално се смета за скап, напорен и долготраен процес. Една од причините за ова е бидејќи е тешко за софтверските инженери задолжени за одржување целосно да го разберат софтверскиот систем кои тие не го проектирале или имплементирале. Дури и самите тие да го развиле системот, лесно е да се заборави на деталите на дизајнирањето или кодот, и уште повеќе доколку има малку или воопшто нема документација за системот. Друга причина е дека мора да се земат предвид меѓусебните односи помеѓу промената што треба да се изврши во софтверот и остатокот од системот. Постојат к ...

                                               

Анализа на опфат

Анализата на опфат - решение за проблемот со достапноста во конкретниот контекст на дистрибуираните системи.Се користи за да се одреди до кои глобални држави може да се стигне со дистрибуиран систем кој се состои од одреден број локални субјекти кои комуницирале со размена на пораки.

                                               

Антивирус

Антивирус или антивирус софтвер е компјутерски софтвер кој се користи за заштита, идентификација и отстранување на компјутерските вируси, и на сите други програми кои можат да нанесат штета на компјутерскиот софтвер, познати како малициозен софтвер. За разлика од првобитниот антивирус софтвер кој се заснова единствено врз третманот на компјутерски вируси, модерниот антивирус софтвер е дизајниран така што го заштитува системот од толку многу различни малициозни софтвери како на пример црви, фишинг напади, бекдор, руткит, тројанци.

                                               

Визуелно сметање

Визуелното сметање - општ поим за сите компјутерски науки дисциплини кои раководат со слики и 3Д модели, т.е. компјутерска графика, обработка на слика, визуелизација, компјутерска визија, виртуелна и проширена реалност, обработка на видео, но исто така вклучува и аспекти на препознавање на обрасци, интеракција на човечки компјутер, машинско учење и дигитални библиотеки. Основните предизвици се стекнување, обработка, анализа и рендерирање на визуелни информации. Областите за апликација вклучуваат индустриска контрола на квалитет, медицинска обработка и визуелизација на слики, геодетски истр ...

                                               

Виртуелна средина

Виртуелна средина е мрежна апликација која му овозможува на корисникот да има интеракција како со компјутерската околина така и со работата на другите корисници. Примери на виртуелни средини се е-пошта, разговор, како и веб-засновани апликации за споделување документи. Едноставно кажано, тоа е вмрежен заеднички оперативен простор. Откако верноста на виртуелното опкружување е таква што "создава психолошка состојба во која поединецот се перципира себеси како да постои во виртуелната средина", тогаш виртуелното опкружување напредуваше во царство на извонредни виртуелни средини.

                                               

Влезни единици

Уште од зачетоците на проектирањето на сметачите паралелно се проектираат и влезните единици како неодминлив хардвер потребен за внесување на податоци во сметачот. Со еволуцијата на сметачките машини евулира и овој хардвер. Прозводителите на овој хардвер развиваат и соодветен софтвер за поддршка на истиот - таканаречените драјвери кои се интегрираат во оперативните системи и служат за управување на овој хардвер. Значи, како влезни единици за еден личен сметач се сметаат уредите кои овозможуваат внесување на влезни податоци во сметачот. Највообичаени влезни единици се тастатурата и глувчето ...

                                     

ⓘ Информатика

  • Цвета Мартиновска - Банде е декан и редовен професор на Факултетот за информатика при Универзитетот Гоце Делчев Штип. Своите додипломски студии ги
  • го завршува четиригодишното средно насочено образование математика и информатика во 1985 година. Во основното и средното училиште учествувал на натпревари
  • сите студенти студираат информатика Ако 5  од студентките студираат информатика тогаш колкав процент од студентите по информатика се женски? Ако сакаме
  • смотра на млади техничари информатика II место - Петар Папалевски радиотехника III место Општински натпревар по информатика трето место Владимир Талески
  • објаснувајќи ги причините за опстанок на некоја карактеристика Функција информатика или подпрограма, дел од код содржан во поголема програма, со која се
  • универзитетот се состои од шест факуктети, и тоа: Правен факултет Факултет по информатика Факултет по економија Факултет по хуманитарни науки Факултет по социјални
  • станува дел од европските универзитети. Од 1985 година, Институтот за информатика повеќе од две децении егзистира како посебен институт, а од 2005 година
  • индустрија и информатика Државна монополска управа Национално кинеско тутунско претпријатие - во надлежност на Министерството за индустрија и информатика Државна
  • Математичка анализа, додека изучувањето на истиот материјал на Институт за информатика при истиот факултет е опфатен со предметот Калкулус. Математичка анализа
                                               

Киберсекс

Киберсекс - последица од омасовувањето на семрежјето. Под киберсекс се подразбира разговор на тема поврзана со сексот преку чат програмите. Најекстремни случаи на киберсекс се случуваат со посредство на мрежна камера и микрофон.Во денешно време постојат и посебни периферни уреди кои може да се купат и да се прикачат на сметач и со нив да се симулира полов однос, како еден вид на секс играчки.

Папка (информатика)
                                               

Папка (информатика)

Дрво на директориуми - начин на хиерархиско прикажување на структурата на содржината од дискот. Основниот директориум се појавува на почетокот на екранот, а потоа од него во форма на стебло и гранки се прикажани директориумите и поддиректориумите. Дрво на директориуми претставува организациска целост од имиња на фајлови, нивната големина, датумот и времето на последното запишување, сместени на еден диск.

Users also searched:

...
...
...