Back

★ Култура                                               

Супер ѕвезда

Супер Ѕвезда е најголем медиумски проект за деца на возраст до 12 години во Македонија. Иако е наменет за најмладата популација, поради своите интересни содржини масовно е прифатен и од возрасните. Супер Ѕвезда започна со работа во 1998 година, а првпат во јавноста е презентиран на 16 јануари 1999. Од тогаш, па сè до денес континуирано придонесува за развој и унапредување на детската култура во Република Македонија.

                                               

Нино Величковски

Величковски е македонски пејач на народна музика кој е надалеку познат по звукот на тамбурата кој го следи целиот свој живот. Организатор е на Меѓународен тамбурашки фестивал во Куманово, каде настапува низа години. Раководител е на Фондација за култура и спорт при Општина Куманово.

Култура
                                     

★ Култура

Култура, воопшто, се однесува на човековата активност, разни објаснувања за терминот на "култура" е одраз на различните теории и критериуми на разбирање и оценување на човековата активност. Култура се смета за традиционално како најстара човечка одлика, она што го одделува човекот од животните, иако најновите откритија ни кажуваат дека оваа линија на поделба и дека тоа не е така остра. Културата го обезбедува опстанокот на цивилизацијата. Тоа беше кога тоа се случило и на поединецот.

Културата ја сочинуваат две компоненти: традиционалните норми, верувања, вредности и однесувања, од една страна и поединецот, од друга страна, кој активно влијае врз измените на културните традиции и со својата интеракција станува директорот за промената на традиционалните елементи на културата. На тој начин, може да се заклучи дека културата претставува збир од материјални и духовни вредности кои се под влијание на традиционалните рамки на тековните промени, кои форма на прифатливото однесување на членовите на здружението. Карактеристичниот начин на однесување на поединецот, а не на културна вредност, а ако тоа не е дел од обичаите и однесувањата на групата - општествените норми на однесување ги претставуваат правилата на однесување во една култура.

                                     

1. Историјата на концептот на културата. (The history of the concept of culture)

Зборот култура доаѓа од латинскиот збор за "cultus", што значи "нега, гаење, нешто". Со понатамошниот развој на форми и концептот на култура. со текот на времето зборот култура добива метафоричка смисла на културата на земјата, промени во културата на т. тоа е. од култура на земјата се пренесува на култура на духот.

Римскиот философ Кикерон Цицерон смета дека државата не е во можност да обезбеди производ без обработка, па духот не може без философијата. Според него обработката на духот, е всушност филозофија.

Во Средниот век, ние религиозното значење на културата во вид на религиски култ. Сепак, советскиот научник Арон Гуревичтврди дека црквата и христијанската култура вкрстувала и испреплетувала со културата во која две заеднички да влијаат на формирањето на свеста на средновековна луѓе. Во XV век, со појавата на Ренесансата, поимот култура се фокусира исклучиво на човековите активности. Познатиот германски научник Хердер, кој верувал во природната состојба на духот, инсистирал на тоа поимот култура да добие исклучиво социјално-историско одредување. Во XVIII век, се појавува една нова идеја, поимот цивилизација и оттогаш, два израза направени различно семантичко значење, која е на спротивната односи. Во однос на цивилизациите, на Запад има гледа својата супериорност во техничкиот и технолошкиот развој со тенденција да се поголемиот дел од другите народи на нивото на цивилизација. Она мото Запад е водечки тоа го симболизира Просветителството и просветлувањето наспроти мракот кој се врзува за Југот и Ориентот.

                                     

2. Разбирање на концептот на културата. (An understanding of the concept of culture)

Сфаќањето за термините култура и цивилизација не е исто кај различни народи во Европа.

За француски јазик, и на Бога, поимот цивилизација претставува највисок степен на развојот, но за тие нации со напредокот што се издигнале на тоа ниво. И за Германците тоа претставува корисно-утилитарно, нешто од друго ниво. Гермаците значење и даваат на културата бидејќи сметаат дека тоа е водечка да ја опфаќа само надворешната страна човекот и човековата егзистенција. Германското KULTUR се однесува пред се на духовните, религиските и уметничките факти со цел да се повлече јасна црта помеѓу фактите на овој вид на една страна и политичките и општествените факти на друга страна. ова е причината зошто поимот култура не може да ги вклучува универзалноста, но национална култура. Според нив секој култура е претходно дефиниран како еден, а тоа е зошто тоа е онтолошки статус, додека цивилизацијата има онтичкиминлив. Германскиот разбирање на поимот беше Хегеловата идеја на постоење на еден од светските дух врз сите луѓе. Во секој народ постојат специфични системи на културата чии основи лежат во матрицата на овој народ.

                                     

3. Општа теорија на културата и цивилизацијата. (A general theory of culture, and civilization)

Во поглед на културата постојат две теории: 1.рационалистичка теорија 2.ирационалистичко-метафизичка теорија

1.Рационалистичка теорија во рамките на рационалистичката теорија постојат две поттеории а еволуционистичка б)функционалистичка во рамките на еволуционистичката поттеорија најпознат претставник е англискиот антрополог Едвард Тејлор. Оваа поттеорија се потпира врз биолошката науки при напуштање од едноставни до комплексни форми. Еволуционизмот во културата претставува дека животот на културата се развива преку фази на промени. Еволуционистите сметаат дека разликите помеѓу различни култури, само животот, и дека две култури се разликуваат само во степенот на развој. Тие имаат негативрн став на митот, како и повеќето разбирање, бидејќи, според нив митот е на понизок степен на развој во однос на научното знаење. Тие го потценуваат митот, ја преценуваат науката. Познатиот американски антрополог Лесли Вајт да се унапредува еволуционистичката поттеорија и смета дека општествената група е таа која ја создава културата, а не поединецот. Најрепрезентативна личност на функционализмот, а во исто време, негов основач е Бронислав Малиновски. Со текот на времето еволуционистичката поттеорија започнува да старее и уште во времето на Лесли Вајт се појавува нов поим поимот на функцијата. Терминот пошироко што е развиена од страна на Малиновски. На тој начин, Малиновски го воведува поимот функција покрај битниот фенмен - човекот. Тоа ги поставува односот помеѓу културните треба да функционира. На пример, театарот е институција каде човекот може да задоволи една културна потреба. Од друга страна, културата, а треба да го видите на филм останува иако институцијата кино надвор. Функционалистите се воведува и поимот традиција кој е многу важен за културата и човековото битие. 2. Метафизичко-ирационалистичка теорија и теорија на животните циклуси б)психоаналитичка теорија на културата                                     

4. Карактеристиките на културата. (The characteristics of the culture)

 • Обичаите и моралот - непишани, но тоа следи правилата на однесување на мнозинството членови на културата.
 • Custom - писмени правила на однесување за членовите на здружението, кои се во директна врска со награди или во овој поглед.
 • Вредности - претставуваат прифатените верувања во врска со правилно однесување во рамките на една култура, на.

Исто така, едно од обележјата на културата се следни:

1) културата е створена - ова е ствара на меѓусебните односи на три независни системи: идеолошки, технолошки и организациони.

2) културата е прилагодлив процес кој е промена на процесот на промена, тоа е прилагодлив. Ако процес не се одвива, на општеството, беше исто неменлива целина.

3. културата е да бидат префрлени - па тоа не се пренесува од генерација на генерација, преку социјализација преку семејството, училиштето и религиските институции.

4) култура е реакција, тоа ги задоволува како биолошки и психолошки потреби на општеството, и кога тие одат тие треба, и потоа во исто време исчезнуваат, и елементите на културата.

5). културата е заедничка за сите членови на општеството, тоа е интегриран феномен, заеднички од страна на членовите на заедницата кои се чуваат од страна на норми и обичаи. Покрај тоа, таа може да се пренесува и донесени во други географски и културно далечна групи.

6) култури се слични, но сепак различни - само: секоја култура има своја музика, образование, уметност, мода., сепак, разликите во начините и методите на остварување и користење на тоа, за секој од елементите кои го прават култура. Тоа е точно тие разлики имаат влијание на конкретно однесување на поединци кои припаѓаат на различни култури.

7), и културата е стабилна и таа наградува - тоа е во согласност со единствен и главен на почетниот, како и научените потреби - ако тие да бидат исполнети според норми на однесување е наградени и тоа е зајакнување на постојните правила.

8). културата е индивидуализира категорија - тоа значи дека тоа мора да се адаптира на промените донесени од страна на технологија, иновации, промени во животната средина, итн. Култура води однесување, но, промена во однесување промена во културата.

9), култура е организирана и се интегрирани сите делови на културата преку крст-интеракции имаат тенденција да се усогласат со вредностите, верувањата и моралните принципи на општа култура.

10) култура, кој обезбедува однесување, се претпоставува идеални стандарди на однесување на своите членови, кои се доделува и да се зајакне. Од друга страна, решени да не биде опасна по живот на оние кои го нарушуваат со и пожелно однесување во една култура.

                                     

5. Промена на културните вредности. (The change of cultural values)

Три категории на културните вредности имаат влијание врз однесувањето и комуникацијата меѓу членовите на здружението се:

1) вредностите укажа на други - тие се рефлектираат ставот на општеството за прифатливо односот на поединецот во групата во рамките на самото општество.

2) вредности се прилагодени кон средината и тие се, во однос на технолошкото, природни и физичкото опкружување.

3. вредностите на целни лице за него - тоа се очите на поединецот како да се она што е пожелно или непожелно однесување кон него, како поединец, во рамките на одредена култура.

                                     

6. Промена на културните карактеристики на. (The change of the cultural characteristics of the)

Постојат значителни разлики во следниве карактеристики на културата:

1) промена на вредноста на - општествена вредност постојано се менува. Постојат два феномени, кои, на многу од постојаноста и промената на вредноста: животот циклус на вредности, кои се, денес, имаме млади луѓе во текот на нивната загуба ќе станат слични на оние кои се на високи социјален аспект, и во иднина ќе бидат слични на вредностите кои ги имаме со млади луѓе, и појава на промена на генерации, постепено, ќе дојде до промена во тековни вредности и вредностите на младите луѓе.

2) промена на односот помеѓу работа - забава - се појавува да биде поголема желба за слободно време.

3) намалување на влијание на семејството - семејството како витален медиум во генерацискиот пренос на темелните општествени вредности почнува да губи своето традиционално значење. На пример, поради вработеноста на двата родители, децата се одгледува и образовни институции, и тоа е една од карактеристиките на современото општество е високиот процент на разведени лица.

4) промени за влијание на религијата - намалувањето на влијанието на верските институции доведува до промени во општествената структура.

5). промените во образовните институции на позитивни промени, постојат два тренда - се повеќе и повеќе млади луѓе се посетуваат вискообразовните инстутуции, па сите пообразувана работна сила, изменета од методите или нови пристапи во образованието.                                     

7. Културата како предмет во уметноста и во популарната култура. (Culture as a subject in art and in popular culture)

 • "Култура" - песната на неговата група, "ПМГ Колектив" како на 2015 година.
 • "Култура" - песната на македонската рок група, "Десно" од 1985 година.
 • "Супкултура" Суб-Култура - песна за британските поп-рок бенд "Њу ордер" Новиот Поредок од 1985 година.
                                     
 • Популарна култура поп - култура или масовна култура - мноштво замисли, гледни точки, ставови, шеги и други културолошки одлики најзастапени меѓу широките
 • За несродниот народ видете народ Вари. Вариската култура шпански: Huari била култура која се развила пред Инките во регионот на Андите, поточно во јужниот
 • Култура - македонска издавачка куќа со седиште во Скопје. Култура е основана во 1945 година и таа е најстарата издавачка куќа во Република Македонија
 • Министерство за култура на Република Македонија е министерство во состав на Владата на Република Македонија. Министерството било формирано по добивањето
 • Министер за култура на Македонија - прва позиција во хиерархијата на Министерството за култура на Македонија, која институција била основана во 1991 година
 • македонската и грчката или хеленска култура кај тамошните поробени народи. Притоа македонската и грчката култура вршеле влијание врз културата на месното
 • Културата во САД потекнува од западната култура која што има потекло или влијание од европската култура Таа се развивала уште пред САД да стане земја
 • Англиска култура - се однесува на карактеристичните културолошки норми на Англија и на Англичаните. Како резултат на доминантната позиција која Англија
 • Римската култура еволуирала во текот на речиси 1200 годишната историја на таа цивилизација. Терминот се однесува на културата на Римската Република, а
 • Дорсетска култура - палео - ескимска култура која траела од 500 п.н.е. до меѓу н.е. 1000 и 1500, што следувало пред Дорсет и му претходело на Инуит во Арктикот
                                     
 • Руската култура е поврзана со земјата Русија, како и со етничките Руси кои живеат низ целиот свет. Руската култура има многу богата историја и истата може
 • Монголската култура била силно влијаена од монголскиот номадски начин на живот. Други главни влијанија доаѓале од Тибет и тибетскиот будизам и од Кина
 • Министерството за култура кинески: 文化部 пинјин: Wénhuàbù - министерство на владата на НР Кина одговорна за раководењето со културните работи и збидувања
 • значења на поимот Наска видете Наска појаснување Насканска култура - развиена култура на тлото на Јужна Америка, поточно на територијата на денешно
 • Француска култура - се однесува на карактеристичните културолошки норми на Франција и на Французите. Франција со векови била центар на западниот културен
 • средината на 17 век, Италија се смета за централно место на западната култура и појдовна точка на светските феномени како Римското Царство, Римокатоличката
 • Музеј на византиската култура грчки: Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού е музеј во Солун, Грција, кој е отворен во 1994 година. Во 1977 година бил распишан
 • Култура - основно училиште во Матејче, Општина Липково.. Регистар на основни училишта data.gov.mk. Посетено на 30.01.2021. Проверете ги датумските
 • на поранешна Југославија, како и на други места во светот, имаат богата култура која имала значително влијание врз другите земји наБалканот, а во некои
                                     
 • политичка култура но сите се согласуваат дека политичка култура е збир на вредности низ кои делува политичкиот систем Политичката култура е уникатна
 • Најраната археолошка култура која е прифатена како келтска или повеќе како пракелтска, била средноевропската халштатска култура околу 800 - 450 г.п.н.е
 • Ниска култура е погрден поим за облици на популарна култура кои имаат масовна привлечност. Нејзината спротивност е висока култура кој исто така може
 • Анзабеговско - вршничка култура или Анзабегово - Вршник - археолошка култура во Македонија од времето на средниот и доцниот неолит. Застапена е во Вардарска
 • Алтернативна култура е вид на култура која постои надвор од или на границите на постоечката или таканаречена популарна култура и најчесто во неа доминираат
 • Музеј за филистејската култура המוזיאון לתרבות הפלשתים ע ש קורין ממן - археолошки музеј во Ашдод, Израел. Музејот ја истражува културата на Филистејците
 • Култура 365 лат. Cultura 365 е културен и информативен центар во Охрид, основан според идеите и со активното учество на охридскиот писател и фотограф
 • Германската култура започнала долго пред Германија да стане национална држава и го опфатила целокупното германско говорно подрачје. Од самиот почеток
 • Валдивија е археолошка култура пред Колумбо се одржала помеѓу 3500 и 1800 п.н.е. на западниот брег на Еквадор Таа се наоѓала главно во полуостров Санта
 • Високата култура ги опфаќа културните објекти со естетска вредност, кои едно општество збирно ги цени како примерна уметност, и интелектуалните дела на
 • религиозно различни нации во светот, со длабоко религиозно општество и култура Религијата сѐ уште игра централна и дефинитивна улога во животот на поголемиот

Users also searched:

Култура, култура,

...

Encyclopedic dictionary

Translation

International Debate Education Association IDEA.

Точното време и датумот Новая культура, Могилёвский район, Могилёвская область, Беларусь, најблиската аеродроми, официјална валута. Прикажи. ВИЗАНТИЙСКИЕ ИСТОКИ РУССКОЙ ДУХОВНОСТИ Journals. The Concept of development of physical culture in the education system and programs of physical education for children and youth of the Republic of Kazakhstan. Закваска для сыра lactoferm eco мягкий сыр Stilporte. Разия культурных феноменов сквозь призму языка. Среди множе Известно, что музыкальная культура далеких исторических эпох. 46. 47. Народна культура во македонски Украински Glosbe. Керамических сосудов с ямочным орнаментом, характерным для позднего этапа неолитической Льяловской культуры 4–3 тысячелетия до нашей эры,. Ян Бекиров Bitola, Pelagonia, North Macedonia Professional. Культура и быт русских крестьян Среднего Урала Соликамск сер. Генинг В. Оповещения RBC. Регистрация пройдена успешно! Официальные ы​.

Культура Русские в Македонии.

Материал культура, духовная культура, народная культура, этнология. Course in material culture, spiritual culture, folk culture, ethnology. o Курс по​. УНИВЕРЗИТЕТ СВ. Проверете ги преводите народна культура на македонски. Погледнете низ примери на превод народна культура in во реченици, слушајте изговор и. Iscbe17 proceding Conferences South East European University. Слични Youtube канали, за да Телеканал Культура, Youtube канали слични на Телеканал Культура.


Преглед 1998 – 2007 Македонска академија на науките и.

Любимые фильмы и спектакли, лучшие концерты и фестивали. Культура и искусство, история и наука. Всё это на медиаплатформе СМОТРИМ!. Культура Область исследований. Штип Филология, культура и образование сборник статей Третья международная научная конференция, 26 27 апреля 2018, Штип Philology. Закваска для сыра хансен Stilporte. Московские новости: В Москве развивается культура политических прений KLASHKevichs picture KLASHKevich. October 31, 2012. Twitter Facebook.

Культура Телеканал.

Сертификат за активное участие в международной лингва культурной школы в Болгарии, а также степень​. WO2004110484A1 Procede de production dun vaccin vivant de. Keywords: language, communication, address, category, reference units, addressing, forms of addressing, culture, speech culture. Full Text: PDF. References. Соликамск Купить закладку онлайн кокаин, колеса, альфапвп. В выходные дни в парках культуры и отдыха пройдет череда спортивных и культурно развлекательных программ. Спорт. 21 сентября в 11.00 в парке.


Весникар Статија Поздравление Православна Македонија.

Academician Gjurcinov, Milan: Science and Culture in Southeast Europe Македония и культура украинского Черноморского побережья. общие. タンガロイ js22x svuxl09 tacバイト丸js22xsvuxl09. In addition factors conditioned the specific development of the Macedonian language and culture in comparison with the Russian ones are analysed. It is also. Культура Archives Page 2 of 2 Меѓународен Славјански. Телеканал Культура. Назад в СССР вспоминаем наше советское прошлое. Где снимался фильм Доярка из Хацапетовки? В Крыму снимали зимние. Новая культура, Беларусь карта моментално време. Россия Культура общероссийский государственный телеканал, входящий в состав ВГТРК. В эфире канала представлены программы, посвящённые различным направлениям культурной и общественной жизни музыке, живописи, театру, литературе, кино, религии, науке, образованию и многим другим.


День города в Краматорске: что, где, когда → Мульти комплекс.

Пребарај на веб сајтот. Најави се. 0. Кошничка. Нема продукти во кошничката. Сите категории, Кувари, Монографии, Драма, Живот, Биографија. Рейсы Дубровник Тель Авив flydubai. Московский и всея Руси Кирилл поздравил главного редактора телеканала Культура С.Л. Шумакова с 70 летием со дня рождения.

Весникар Статија 06.10.2020 В Православна Македонија.

Authorities blamed families and neighborhood culture for infestations rather than attacking racial segregation or urban disinvestment. Pest control campaigns. SCIENTIFIC THEORETICAL ASPECTS OF NEW ORGANIZATIONAL. О новом совместном проекте Министерства культуры РФ и Русской Православной Церкви стало известно из выступления на. МАКЕДОНСКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА В АСПЕКТЕ Journals. Вечерва на Меѓународен Славјански Универзитет Г. Р. Державин се одржа концерт на Аљона Мартинова и Екатерина Карташова, артистки од.

Samobor Narodni Z Ivot I Obic Aji.

Мезофильная заквасочная культура ТМ Лактоферма Эко для Мягких сыров предназначена для приготовления сыров в фермерских условиях. Данная. Self defense laws in california Jupiter. Новости культуры. 07 00. 14 января. Правила жизни. Эфир 13.01.2020. 07 05. 14 января. Новости культуры. 07 30. 14 января. Восход цивилизации. Министерство за Култура Министерство за Култура. Применение в производстве вакцины культуры клеток позволяет сделать Показано, что культура клеток MDCK состоит из эпителиоподобных клеток.


Книги Култура.

THE CULTURE AS AN INFORMAL INSTITUTE AND THE FACTOR OF SOCIAL balanced scorecard such as employee training, corporate culture,. DIFFERENT APPROACHES TO THE THEORY OF NATIONAL. Министерством просвещения и науки, Министерством культуры, свобод, конкретных экономических, социальных и культурных прав,. Л толстой в русской культуре Русская культура. Арония многолетняя плодоносящая культура родом из Восточной Азии ​Монголия. Плоды аронии во время вегетации зеленые, в период.

Слични ЈуТјуберите да Телеканал Культура.

Пропустить и перейти к материалам Перейти к Главной навигации и Войти Перейти к дополнительной информации. Министерство культуры Российской Федерации Культура. Abstract. The culture of the Armenian people has a long and beneficial path, prosperous of remarkable achievements of human thought and human work,. HANDLING OF CULTURE SPECIFIC TERMS IN T. Культу́ра понятие, имеющее огромное количество значений в различных областях человеческой жизнедеятельности. Культура является предметом изучения философии, культурологии, истории, искусствознания, лингвистики, политологии, этнологии, психологии, экономики, педагогики и др.


HAYASTAN – A LAND OF ANCIENT CULTURE A BRIEF LOOK AT.

В нём рассматриваются теоретико методические и практические вопросы организации лечебной физической культуры ЛФК, массажа, врачебного. MSZ JXV7117S W 三菱電機エアコン 霧ヶ峰 クーラーを格安にてご. Русь пришла богатейшая византийская культура, многообразное правило, негативно оценивали византийское наследие русской культуры. Для них. Телеканал Россия 1 Культура на медиаплатформе СМОТРИМ. Ароматообразующие и защитные культуры для сыра, лизоцим. Заквасочные заквасочная культура термофильная культура хансен христиан хансен. ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА: ДОСТИЖЕНИЯ И.


...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →