Back

ⓘ Факултет за биотехнички науки
                                     

ⓘ Факултет за биотехнички науки

Факултетот за биотехнички науки е јавна државнависокообразовна и научна установа од областа на биотехничките науки. Овој факултет е единствениот од ваков вид на високообразовни установи во Р.Македонија со свои карактеристични студиски програми. Од 1999/2000 г.Вишата земјоделска школа,согласно решението за работа од страна на Министерството за образование прерасна во Факултет за биотехнички науки.Во текот на десетгодишното постоење, овој Факултет има оспособено прилично голем број на образован кадар, инженери и магистри кои со своето знаење и стручност се вклученивопрехранбениот сектор. Формално,Факултетот за биотехнички науки во Битола, е повисока развојна фаза на Вишата земјоделска школа која своите почетоци ги има од 1960 година.Отворањето на високообразовна Научна установа од ваков карактер значеше и пополнување на повеќедецениската празнина во високообразовниот систем за биотехнички науки и образовање на кадри од областа на прехранбената индустрија. Организацијата на високообразовната дејност на Факултетот се остварува прекуорганизирање разни видови и степени на високото образование:додипломски, постдипломски студии и стекнување научен степен доктор на науки како и прекуфундаментални, развојни и применети истражувања, изведување на комплексни научно-истражувачки проекти од поширок интерес за општествените дејности; курсеви, семинари, со кое се прошируваат и стекнуваат нови знаења и се усовршува кадарот.

                                     

1. Организација

Професори

 • Проф.д-р Митре Стојановски
 • Проф.д-р Живко Јанкулоски
 • Проф.д-р Вангелица Јовановска
 • Проф.д-р Трајан Дојчиновски
 • Проф.д-р Стевче Пресилски
 • Проф.д-р Џулијана Томовска
 • Проф.д-р Димче Китановски

Доценти

 • Доц.д-р Мила Арапческа
 • Доц.д-р Николче Јанкулоски
 • Доц.д-р Катерија Бојковска
 • Доц.д-р Гордана Димитријовска
 • Доц.д-р Весна Карапетковска Христова
 • Доц.д-р Елена Јошевска
 • Доц.д-р Дијана Блажековиќ Димовска
                                     

2. Студиски програми

Прв Циклус

 • Квалитет и безбедност на храна
 • Фармерско производство
 • Менаџмент во биотехниката
 • Преработка на анимални производи
 • Агроменаџмент

Втор циклус

 • Фармерство и агробизнис
 • Преработка на анимални производи
 • Фармерско производство - специјалистички студии
 • Квалитет и безбедност на храна од животниско потекло
 • Менаџмент во биотехниката
 • Фармерско производство

Трет циклус

 • Технологија и безбедност на прехранбени производи
                                     
 • Охридски Факултет за земјоделски науки и храна Шумарски факултет Факултет за ветеринарна медицина Факултет за музичка уметност Факултет за драмски уметности
 • Економски факултет - Скопје или само Економски факултет - факултет во рамките на Универзитетот Св. Кирил и Методиј во Скопје, Македонија, и една од првите

Users also searched:

биотехнички факултет во битола, биотехнолошки факултет скопје, факултет за туризам и угостителство – охрид, fakulteti bitola, укло,

...
...
...