Back

★ Претпријатие                                               

Водечко претпријатие

Водечки претпријатие е локација од каде што најмногу се контролираат важни фунции. Постојат неколку видови на главни штабови и тоа: Корпоративни. Функционални. Регионални. Бизнис.

                                     

★ Претпријатие

Фирмата е организациона форма за реализација на материјални добра или услуги, и се наменети за потрошувачите. Компаниите се најголеми во капиталистичкото општество, и најголем дел е во приватна сопственост на кое било лице, или било која друга форма на здружување, која има за цел да се постигне, со што ќе се зголеми богатство на сопственикот.

                                     

1. Видови на компании. (Types of companies)

Според нивната големина, компании, често се класифицирани врз основа на микро, мали, средни и големи. На почетокот на транзицијата во Македонија, на Законот за сметководство разликувал само мали и големи бизниси, и Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал разликувал мали, средни и големи проетпријатија. Во текот на 2004 година се измени и дополнувања на Законот за трговски друштва, се прифати да биде еден од критериумите на ЕУ за класификација на претпријатија според нивната големина, врз основа на: - бројот на вработени годишен обрт и вредноста на финансиските средства. Компаниите кои влегуваат во правилната категорија, ако во првата година од работењето, ги исполнуваат потребите на две од посочените три критериуми.

                                     

2. Инвестираат во Македонија. (Invest in Macedonia)

Во 2004 година, измени и дополнувања на Законот за трговски друштва, во Македонија, јас прифатени на Комисијата, ЕУ е класификација на претпријатија според нивната големина. Според оваа методологија, врз основа на три критериуми, бројот на вработените, големината на прометот, а вкупната вредност на средствата, зафати, тоа е класифициран на микро, мали, средни и големи. Така, првиот критериум на бројот на вработените, исто така, се користат за Македонија, додека, пак, другите два критериума се соодветно да се намали, во случајот на република Македонија.

Бројот на претпријатија во 1989 година, беше 2.003 на 432.400 во место, а потоа, нивните броеви се зголеми во 34.716 во 2001 година со 292.526 луѓе. На почетокот на 2012 година, во Македонија имало, исто така, 73.118 активни компании, од кои една дури и 72.933 или 99, 7% биле мали и средни претпријатија. Правејќи го тоа, тие, исто така, имаше голем дел во формирањето на БДП од 55% во вкупната додадена вредност и вкупниот број вработени во бизнис секторот од 75%.

Табела бр. 1: Број на деловни субјекти во Македонија во 2012 година

На крајот на 2014 година, бројот на компании во Македонија изнесува 70.659, од кои 24.674, или 34.9% беа од трговија на големо и мало и поправка на моторни возила и, 7.675, или 10.9% беа од преработувачката индустрија. Најмал број на компании кои беа, во рударство и вадење на камен 180 компании и снабдување со електрична енергија, гас, пареа и климатизација 151 на компанијата. Што се мери со бројот на вработените, е најголемиот 85.2% имале микро-претпријатија, кои имаат од еден до девет вработени, 5.4% беа во фирми кои немаат кадар и на компании кои вработуваат 10 до 19 вработени имаат учествувано, со 4.4%, 2.6% од бизниси имале меѓу 20 и 49 вработени и 1.8% од бизниси кои имаа помеѓу 50 и 249 вработени, а само 0.3% од компаниите имаат над 250 вработени. Во 2016 година, 79.3% од компаниите имаат од 1 до 9 вработени, 11.3% од испитаниците немаат вработени, 4.3% имале 10 до 19 вработени, 2.8% имаат помеѓу 20 и 49 вработени и 1.9% имале 50 до 249 вработени, а само 0.3% имаат над 250 вработени. На крајот на 2014 година, вкупниот број на активни претпријатија во Македонија, беше 57.906. Сепак, само 1.9% спаѓале, во групата на средни и големи компании, додека 98.1%, се мали и микро претпријатија. Сепак, средни и големи бизниси зафаќале 72% од вкупниот приход, и мораше, со 63% од вкупните финансиски средства на претпријатието. Вкупниот долг на корпоративниот сектор беше 64% од БДП на крајот на 2014 година, додека нето долгот изнесуваше 33% од БДП.

Во 2015 година, вкупниот број на претпријатија беше 136.695, и во 2016 година се намалил на 113.978. Бројот на активни деловни субјекти во Македонија и во 2016 година беше 71.519, во 2015 година, тој број беше 70.139. Голем број на компании на корпоративниот сектор, има 53.466 во 2016 година, додека во 2015 година, имаше 52.566 компании на корпоративниот сектор.

                                     

2.1. Инвестираат во Македонија. Информации за работењето на компаниите во република Македонија. (For information on the work of companies from the republic of Macedonia)

На корпоративниот сектор вработува околу 75-77% од вкупниот број на вработени во Земјата. Учеството на вкупната актива на друштвата во растот на БДП е зголемен од страна 246% во 2006 година на 266% во 2015 година. Покрај тоа, во структурата на активата на друштвата во 2015 година, нетековни средства имал со 52-53%, и во нив, доминираше на финансиските ресурси, со учество на 80-85% од вкупно нетековни средства. Во рамките на тековната обртните средства на претпријатијата најголем тие имале краткорочни кредити до 55%. Од друга страна, во структурата на обврските на претпријатието, капитал и резерви, учествуваа со 50%, и следувале заеми од 21%.

Табела бр. 2: Информации за работата на компаниите, во Македонија, 2014

Во 2014 година, 19.282 претпријатија, 37.7% од правните лица кои ја достави завршната сметка до Централниот регистар, покажаа загуба во бизнисот. Во 2015 година, нивниот број се намали на 19.109 36.3% од правните лица кои ја достави завршната сметка. Во 2016 година, бројот на компании кои имаат направи профит, тој беше 34.022, додека загубата имаше 19.424 бизнис. Во 2015 година, нето профитот на компаниите во Македонија изнесува 4.3%, кој беше презентиран од страна на раст во однос на 3.1% во 2014 година. Набљудувано земја, тоа се највисоки во секторот за информирање и комуникација, 8.5%, а изградбата е 7.7%, а најниската е во областа на земјоделството, шумарството и 2.6%, на трговијата и трговија транспорт и 3.4%.

На крајот на 2015 година, вкупниот долг на претпријатијата во Македонија изнесува околу 60% од БДП, во споредба со 34% во 2006 година. Во поглед на ликвидноста на претпријатието, во 2015 година, на забрзана ликвидност е помалку од 1, т. тоа е. малку подолу општоприфатената долна гранична вредност за овој показател. Во однос на обрт на средствата, времето на плаќањето на обврските е околу шест месеци, просечниот рок на наплата на побарувањата, кој беше четири месеци, и период на ослободување за резерви беше два месеци. Покрај тоа, повеќето од промет, најбрза наплата на побарувањата и најбрза плаќања на обврските кои имаа трговија, транспорт, складирање и рекреација.

Табела бр. 3: Број на новоосновани компании во Македонија                                     
 • Мултинационално претпријатие - претпријатие кое е вклучено во меѓународниот бизнис, без разлика дали притоа применуваат мултидомашна, транснационална
 • Водечки претпријатие е локација од каде што најмногу се контролираат важни фунции. Постојат неколку видови на главни штабови и тоа: Корпоративни, Бизнис
 • Мало претпријатие - вид на претпријатие во приватна сопственост коешто по бројот на вработени и остварениот приход е помало од средно претпријатие Во
 • Јавно претпријатие за државни патишта ЈПДП е одговорно за планирање, изградба, реконструкција, одржување и заштита на јавните патишта, како и наплата
 • Јавно сообраќајно претпријатие Скопје скрат. ЈСП Скопје или само ЈСП - претпријатие за јавен превоз во Скопје, главно во таа дејност во градот, а и
 • Македонски железници МЖ - јавно претпријатие за железничка инфраструктура на Република Македонија. Железничката мрежа во Република Македонија има: 699
 • Европа - македонско претпријатие коешто се занимава со производство на кондиторски производи. Претпријатието било основано во 1882 година и е најстар производител
 • според Јавното претпријатие за државни патишта има вкупно 2 различни делници. Регионални патишта во Македонија ПАТНА МРЕЖА Јавно претпријатие за државни
 • според Јавното претпријатие за државни патишта има вкупно 1 делница. Регионални патишта во Македонија ПАТНА МРЕЖА Јавно претпријатие за државни патишта
 • според Јавното претпријатие за државни патишта има вкупно 9 различни делници. Регионални патишта во Македонија ПАТНА МРЕЖА Јавно претпријатие за државни
 • според Јавното претпријатие за државни патишта има вкупно 3 различни делници. Регионални патишта во Македонија ПАТНА МРЕЖА Јавно претпријатие за државни
 • според Јавното претпријатие за државни патишта има вкупно само 1 делница. Регионални патишта во Македонија ПАТНА МРЕЖА Јавно претпријатие за државни патишта
                                     
 • според Јавното претпријатие за државни патишта има вкупно 7 различни делници. Регионални патишта во Македонија ПАТНА МРЕЖА Јавно претпријатие за државни
 • според Јавното претпријатие за државни патишта има вкупно 4 различни делници. Регионални патишта во Македонија ПАТНА МРЕЖА Јавно претпријатие за државни
 • според Јавното претпријатие за државни патишта има вкупно само 1 делница. Регионални патишта во Македонија ПАТНА МРЕЖА Јавно претпријатие за државни патишта
 • според Јавното претпријатие за државни патишта има вкупно само 1 делница. Регионални патишта во Македонија ПАТНА МРЕЖА Јавно претпријатие за државни патишта
 • според Јавното претпријатие за државни патишта има вкупно 2 различни делници. Регионални патишта во Македонија ПАТНА МРЕЖА Јавно претпријатие за државни
 • според Јавното претпријатие за државни патишта има вкупно само 1 делница. Регионални патишта во Македонија ПАТНА МРЕЖА Јавно претпријатие за државни патишта
 • според Јавното претпријатие за државни патишта има вкупно 4 различни делници. Регионални патишта во Македонија ПАТНА МРЕЖА Јавно претпријатие за државни
 • според Јавното претпријатие за државни патишта има вкупно 1 делница. Регионални патишта во Македонија ПАТНА МРЕЖА Јавно претпријатие за државни патишта
 • според Јавното претпријатие за државни патишта има вкупно 1 делница. Регионални патишта во Македонија ПАТНА МРЕЖА Јавно претпријатие за државни патишта
 • според Јавното претпријатие за државни патишта има вкупно 3 различни делници. Регионални патишта во Македонија ПАТНА МРЕЖА Јавно претпријатие за државни
                                     
 • според Јавното претпријатие за државни патишта има вкупно 1 делница. Регионални патишта во Македонија ПАТНА МРЕЖА Јавно претпријатие за државни патишта
 • според Јавното претпријатие за државни патишта има вкупно 1 делница. Регионални патишта во Македонија ПАТНА МРЕЖА Јавно претпријатие за државни патишта
 • според Јавното претпријатие за државни патишта има вкупно 2 различни делници. Регионални патишта во Македонија ПАТНА МРЕЖА Јавно претпријатие за државни
 • според Јавното претпријатие за државни патишта има вкупно 1 различна делница. Регионални патишта во Македонија ПАТНА МРЕЖА Јавно претпријатие за државни
 • според Јавното претпријатие за државни патишта има вкупно 1 делница. Регионални патишта во Македонија ПАТНА МРЕЖА Јавно претпријатие за државни патишта
 • според Јавното претпријатие за државни патишта има вкупно 1 делница. Регионални патишта во Македонија ПАТНА МРЕЖА Јавно претпријатие за државни патишта
 • според Јавното претпријатие за државни патишта има вкупно 2 различни делници. Регионални патишта во Македонија ПАТНА МРЕЖА Јавно претпријатие за државни
 • според Јавното претпријатие за државни патишта има вкупно 2 различни делници. Регионални патишта во Македонија ПАТНА МРЕЖА Јавно претпријатие за државни

Users also searched:

државно претпријатие, etc roads mk, јавно претпријатие за државни патишта оглас, јавно претпријатие за државни патишта, јавно претпријатие за одржување и заштита на магистралните и регионалните патишта, керуюча компанія печерського району сайт, ослободување од патарина, житлово експлуатаційна дільниця печерськжитло, Претприатие, претприатие, авно, патишта, државни, сайт, etc roads mk, ослободувае од патарина, одржувае, магистралните, заштита, оглас, roads, ослободувае, патарина, житлово, експлуатаційна, дільниця, печерськжитло, керуюча, компанія, печерського, району, регионалните, државно, државно претприатие, авно претприатие за државни патишта, авно претприатие за одржувае заштита на магистралните и регионалните патишта, авно претприатие за државни патишта оглас, житлово експлуатаційна дільниця печерськжитло,

...

Encyclopedic dictionary

Translation

Јавно претпријатие за одржување и заштита на магистралните и регионалните патишта.

ГодишнаПрограма2018 Јавно претпријатие за државни патишта. Меркур Скопје ја развива продажбата на челични производи на пазарот во Македонија. Широкиот и богат асортиман на црна и обоена металургија ја. Etc roads mk. Број на оглас 328 2019 Јавно претпријатие за железничка. Найти отзывы, часы работы, фото и видео для PRETPRIJATIE ZA PROIZVODSTVO, TRGOVIJA NA GOLEMO I MALO IZVOZ UVOZ NACIONAL KOMERC.

Јавно претпријатие за државни патишта.

Закон за јавните претпријатија Службен весник. Јавното претпријатие Градски паркинг лани стасало да го зголеми бројот на вработените за уште четворица во однос на бројката. Јавно претпријатие за државни патишта оглас. Јавно претпријатие за државни патишта. Стопирање на искористувањето на децата да станат поефикасни и транспарентни. Прво претпријатие за производство на храна партнер на АФТ.


Керуюча компанія печерського району сайт.

Јавно претпријатие Opstina Kratovo. Јавно претпријатие за комунални дејности. Primary Menu. ПОЧЕТНА ЗА НАС. СЕКТОРИ ЗА ПРЕТПРИЈАТИЕТО. За нас. УПРАВЕН ОДБОР. Ослободување од патарина. Правилник за систематизација на работните места во Јавното. Јавно претпријатие Стрежево Битола. Државно претпријатие. Скопје Јавно Сообраќајно Претпријатие Скопје. Број на оглас 328 2019 Јавно претпријатие за железничка инфраструктура ​. Железници на Република Северна Македонија. Листа на кандидати кои.

Јавно претпријатие Кале Центар Жупа MkMap eu.mk.

PodjetjeНа овој прозорец се прикажани податоци за нашето претпријатие, лиценцата која ја користиме и можноста за внос на фискален сертикикат:. ЈП Паркинзи на Општина Центар е првото јавно претпријатие. ЈП Водовод Куманово на телефонските броеви: 031 475 585 и 031 475 ​586. Јавно Претпријатие ВОДОВОД Куманово е основано 1956 година заради. Основање и регистрирање на претпријатие во РМ. Галилео е претпријатие за производство, трговија, услуги. Основано во 1995​ тата година, Галилео нуди корисни и иновативни решенија за своите. ЕУРОСТАР: Романско претпријатие бара партнери за. Одлука за преобразба на Јавното претпријатие за стопанисување со објекти за спорт во сопственост на Република Македонија во Друштво со.


Јавно Претпријатие Национални шуми.

На прес конференција, денес беа побарани информации од јавен карактер за работата на делчевското комунално претпријатие. ЈП Водовод – Куманово – Јавно Претпријатие Водовод – Куманово. За вработување на 1 јавен службеник од група I, подгрупа II во Јавно претпријатие Национална Радиодифузија за следните работни. ПРЕТПРИЈАТИЕ Меркур Македонија. Претпријатие за одбрана во Vorzel. Сега затворено. ЗаедницаВиди сѐ. Highlights info row image. Ова им се допаѓа на 2.790. Highlights info row image. Јавно радиодифузно претпријатие Национална Komspi. Основање и регистрирање на претпријатие во РМ. Видови на претпријатија во Република Македонија. Законот за трговски друштва е основниот закон.


ЈКП Дервен Велес Јавно претпријатие за комунални дејности.

ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ДРЖАВНИ ПАТИШТА – Промена на електрична инсталација и резервно напојување на наплатни станици на Коридор 8. Јавно претпријатие Национална радиодифузија вработува 9. Ги известуваме граѓаните на Општина Илинден дека Јавното Комунално Претпријатие Илинден врши преземање на кабаст отпад мебел, електрични. ЈКП Илинден Скопје. Јавно Комунално Претпријатие Пазари – Прилеп. ЈКП Пазари Прилеп. Почетна За Нас. Latest Posts. Тромесечен извештај January 9, 2020 ge6ov4e. Во социјалното претпријатие хотел Солферино се обучуваа. Јавното комунално претпријатие Услуги од јавен карактер. Македонски English US Español Français France 中文 简体 العربية Português ​Brasil. Јавното претпријатие за воздушна контрола М – НАВ работи. Што е социјално претпријатие? Генерално, дефинирањето на социјалните претпријатија ги содржи следниве карактеристики: 1 Користејќи.

Јавни претпријатија Град Скопје Официјален портал.

Март 15, 2021. Завршна сметка 2020 – Јавно претпријатие за државни патишта. март 15, 2021. Завршна сметка 2020 – Елементарни и непогоди. Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Facebook. Јавното Претпријатие Паркови и зеленило е најстаро претпријатие во земјава кое се занимава со зеленилото во сите негови видови и појавни.

ЈКП Пазари Прилеп: Јавно Комунално Претпријатие Пазари.

Соопштенија Контакт. Пребарувај Toggle navigation. Јавно претпријатие за извршување на водостопански дејности. ХИДРОСИСТЕМ ЗЛЕТОВИЦА. ЕКОНОМИКА НА ПРЕТПРИЈАТИЕ. Јавно Комунално Претпријатие Кратово Кратово. тел. 031 488 074. е маил​: jp.kratovo@. Распоред за собирање на комунален отпад. PRETPRIJATIE ZA PROIZVODSTVO, TRGOVIJA NA GOLEMO I. МИРЕН СОН. Некролози. Некролози. За нас. За нас. Погребална опрема. Погребална опрема. Ковчези. Ковчези. Погребална галантерија. Јавно претпријатие Градски паркинг Тетово Државен Завод за. Почитувани. Со имплементирањето на електронскиот систем за наплата на патарина и негово отпочнување со работа на Наплатните станици од.


ХС Злетовица – Јавно претпријатие за извршување на.

Jавно комунално претпријатие Дервен. Антон Јовиќ. Директор. КОНТАКТ ИНФО. Адреса: ул. Вардарска бр.18, 1400 Велес Работно време:. Одлука за преобразба на Јавното претпријатие за Акт.мк. Јавно радиодифузно претпријатие Национална Радиотелевизија Скопје. бул.Гоце Делчев бр.18 02 5119 860. службено лице:. Што е социјално претпријатие Мрежа НА социјални. Во продолжение можете да го преземете Правилникот за систематизација на работните места во Јавното претпријатие за државни патишта,. Општина Босилово: Почетна. Во продолжение можете да ја преземете годишната програма за изградба, реконструкција, рехабилитација, одржување и заштита на државните.

Јавно претпријатие Стрежево Битола.

Јавно комунално претпријатие Комуналец. Адреса: Александар Македонски 22 б Место: Прилеп Оддалеченст: ≈10509 км. Дејности. Систем за Е Аукција Претпријатие дел од претпријатие. Денеска во Струмица, Здружението на граѓани,Избор отвори пекарница којашто ќе функционира како социјално претпријатие. На отворањето. Средба на синдикатот за шумарство со јавното претпријатие. Иновативно претпријатие на годината 2019. Пресреќни сме да објавиме дека во категоријата најиновативна средна компанија на. Видео: На прес конференција, побарани информации од јавен. Вашата донација покажува дека сте добар корпоративен граѓанин, дека вашето претпријатие се грижи за луѓето и за заедницата во која делува.


Нововработени се паркирале во Градски паркингиако има.

02 111 6 1 од 29.01.2018 година, Јавното сообраќајно претпријатие Скопје, објавува: ИНТЕРЕН ОГЛАС БРОЈ 3 2018. за пополнување на работно место​. Одлука за преобразба на Јавното претпријатие за. Претпријатие, односно не се вршат стопански дејности кои со закон се утврдени како дејности од јавен интерес. Издвоениот дел се организира како.


Документацијата за поврат на патна такса од Јавно Америт.

Source: sotsijalnoto pretprijatie hotel solferino se ​obuchuvaa idni sotsijalni pretpriemachi. Тридневна обука за развој. Предприятие. Jавно Претпријатие Врапчиште е основано во 2005 година, со спојување на две други компании од поранешната општина Неготино Полошко и. Како од НВО до социјално претпријатие Repository of UKIM. Што е социјално претпријатие? Генерално, дефинирањето на социјалните претпријатија ги содржи следниве карактеристики: Користејќи.

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →