Back

★ Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство на Македонија



                                     

★ Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство на Македонија

Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, или дел ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО, тоа е едно од министерствата на Владата на Земјата.

Актуелниот министер на министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство е Трајан Димковски.

                                     

1. Одговорности. (Disclaimer)

Одговорностите на министерството се:

- земјоделството, шумарството и водостопанството, - користењето на земјоделското земјиште, шумите и другите природни богатства, - ловот и риболовот, - заштитата на добитокот и растенијата од болести и штетници, - следењето и проучувањето на состојбите со водите, одржувањето и подобрувањето на режимот на водите, - хидромелиоративните системи, - хидролошките и агрометеоролошките мерења, како и противградобијната заштита, - проучувањето и истражувањето на метеоролошките, хидролошките и биометеоролошките појави и процеси, - надзорот од негова надлежност и - врши други работи утврдени со закон.
                                     

2. Организационата структура на. (The organizational structure of the)

Министерството е составен од 18 одделенија, кои се поделени во неколку секции. На одделенија на министерството се:

 • Одделот за повреда. (The department of the injury)
 • Секторот на ЕУ.
 • Одделот за внатрешна ревизија - независна единица.
 • Одделот за финансиски прашања.
 • Одделот за шумска полиција, без статус на државен службеник.
 • Одделот за маркетинг и квалитет на земјоделски производи.
 • Одделението за меѓународна соработка.
 • Оддел за правни и правни работи.
 • Секторот за анализа на земјоделска политика.
 • Одделението за координација и техничка помош на канцеларијата на секретарот.
 • Одделот за информатичка технологија.
 • Одделот за човечки ресурси.
 • Секторот за лозарство, винарство и овошје.
 • Одделот за шумарство и ловство.
 • Министерство за земјоделство. (Ministry of agriculture)
 • Министерство за земјоделство и рурален развој.
 • Секторот за регистрирање и управување со земјоделско земјиште.
 • Одделението за координација на подрачните единици на.
                                     
 • Лековити и ароматични растенија : упатство и монографии за собирачи според принципите за органско производство. Министерство за земјоделство шумарство и водостопанство
 • Лековити и ароматични растенија : упатство и монографии за собирачи според принципите за органско производство. Министерство за земјоделство шумарство и водостопанство
 • 2011 - 2011 PDF Скопје: Министерство за земјоделство шумарство и водостопанство Посетено на 27 мај 2017. Студија за оценка на влијанието врз животната
 • Република Македонија Нико Компјутери. Риболовна основа за акумулацијата Водоча за период 2009 - 2014 година - Министерство за земјоделство шумарство и водостопанство
 • за образование и наука е министерство во состав на Владата на Република Македонија според член 23 од Законот за организација и работа на ограните на
 • Министерство за култура на Република Македонија е министерство во состав на Владата на Република Македонија Министерството било формирано по добивањето
 • Маврово за период 2017 - 2022 PDF Скопје: Министерство за земјоделство шумарство и водостопанство Посетено на 23 август 2018. Жерноица на Ризницата ?
 • основа за риболовна вода Акумулација Маврово за период 2017 - 2022 година PDF Скопје: Министерство за земјоделство шумарство и водостопанство Посетено
 • Министерство за финансии на Република Македонија - министерство во состав на Владата на Република Македонија Министерството било формирано во 1992 година


                                     
 • основа за риболовна вода Акумулација Маврово за период 2017 - 2022 PDF Скопје: Министерство за земјоделство шумарство и водостопанство Посетено на 23
 • вода Слив на Црна Река за период 2016 - 2022 PDF Скопје: Министерство за земјоделство шумарство и водостопанство Посетено на 7 февруари 2019. Петрушевски
 • Маврово за период 2017 - 2022 година PDF Скопје: Министерство за земјоделство шумарство и водостопанство Посетено на 28 ноември 2017. Аџина Река на Ризницата 
 • 2017 - 2022 година PDF Скопје: Министерство за земјоделство шумарство и водостопанство Посетено на 28 ноември 2017. Штировица река на Ризницата ?
 • здравственото осигурување на населението. Моментален министер за здравство е Венко Филипче. Цели на македонското министерство за здравство се: да ги ги врши
 • вода Акумулација Маврово за период 2017 - 2022 PDF Скопје: Министерство за земјоделство шумарство и водостопанство Посетено на 23 август 2018.
 • Министерството за надворешни работи на Република Македонија е министерство во Владата на Република Македонија задолжено за управување со односите со други
 • ЗА ПЕРИОД 2011 - 2016. Министерство за земјоделство шумарство и водостопанство стр. 3 - 4 Трифуноски, Ф. Јован. Област Бабуне и Тополке Скопје, 1968
 • Министерството за економија при Влада на Македонија ги следи состојбата и појавите на пазарот на стоки и услуги и влијанието на мерките на економската политика
 • идеите на самобитноста на македонскиот народ и неговата државност. Ова министерство било создадено со осамостојувањето на Република Македонија во 1991
 • Министерство за животна средина и просторно планирање. Портал: Република Македонија Министер за животна средина и просторно планирање на Македонија Влада
                                     
 • Скопје: Министерство за земјоделство шумарство и водостопанство Посетено на 27 мај 2017. Стратегија за одржлив развој на Општина Гевгелија за периодот
 • целото министерство Органи во состав на министерството се: Бирото за јавна безбедност и Управата за безбедност и контраразузнавање. Бирото за јавна безбедност
 • 2018. Посетено на 2019 - 06 - 09. Буџет на Република Македонија за 2018 година Министерство за финансии на Република Македонија Посетено на 2018 - 11 - 22. Службена
 • како Министерство за урбанизам, градежништво и транспорт. Во 2000 година името на министерството било преименувано Министерство за транспорт и врски на Македонија
 • РИБОЛОВНА ОСНОВА ЗА СЛИВ НА ВАРДАР - СРЕДНО ТЕЧЕНИЕ ЗА ПЕРИОД 2011 - 2016 PDF Скопје: Министерство за земјоделство шумарство и водостопанство 2010. стр
 • Cocteau Twins од 1983 година. Министерство за земјоделство шумарство и водостопанство Информација за здравствената состојба на Шумите во РМ во 2006. година
 • Скопје: Министерство за земјоделство шумарство и водостопанство Посетено на 27 мај 2017. Стратегија за одржлив развој на Општина Гевгелија за периодот
 • Езеро за период 2017 - 2022 PDF Скопје: Министерство за земјоделство шумарство и водостопанство Посетено на 18 октомври 2016. М., В. 7 јуни 2013
 • управа: - Министерство за одбрана п.е. Кисела Вода - Министерство за земјоделство шумарство и водостопанство п.е Кисела Вода - Министерство за труд и социјална
 • Скопје: Министерство за земјоделство шумарство и водостопанство 29 март 2011. Посетено на 16 декември 2015. Министерство за земјоделство шумарство и водостопанство

Users also searched:

водостопанство, шумарство, земоделство, Македониа, Министерство, Министерство за земоделство шумарство и водостопанство на Македониа, министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство на македонија,

...

Encyclopedic dictionary

Translation

20151153450 МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО.

Врз основа на член 35 од Закон за административни службеници Службен весник на Република Македонија бр. 27 14, 199 14, 48 15,. Climate change Macedonia Национален комитет за климатски. Весник на Република Македонија бр. 7 08, министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство донесе. ПРАВИЛНИК ЗА НАЧИНОТ НА.





Правилник за формата и содржината на.

Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство Ул. Аминта Трети бр. Тел. 02 3134 477 Факс: 02 3230 429 Е пошта: info@.mk​. ЛДБИС преглед на закон.mk. МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО. СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕВРОПСКИ. Resenie za imenuvanje vo NKOT.pdf Министерство за економија. Весник на Република Македонија бр. 58 2000, 44 2002, 82 2008, Јуриј Татјана Вета, Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство Управа за семе и саден материјал. Мевлудин Мустафи. МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И. Проекти финансирани од ЕУ во Република Македонија со Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство започна со. ЛТ – 036 МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И. МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО. МИНИСТЕРСТВО ЗА ИНФОРМАТИЧКО ОПШТЕСТВО.


Република Северна Македонија Министерство за внатрешни.

Средства од Буџетот на РМ, како министерства, фондови, се наведе Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. Според. УХМР – Управа за хидрометеоролошки работи. Верзија: Изворен текст. Територијално важење: Република Македонија. Институција: Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство. Буџет на РМ за 2014 година Министерство за финансии. Секретаријатот за законодавство ја остврува својата функција и во управата и управните организации во Службен весник на Република Северна Македонија. Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство. 20081543211 МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО. Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство. Министерството за Website. Facebook: book.​com.





Секретаријат за Законодавство Landing Page.

Македонија бр. 29 05, 81 08, 20 09 и 57 10, министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, донесе. ПРАВИЛНИК ЗА МАЛИ КОЛИЧЕСТВА​. Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанаство. МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО,ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО. Сите правни лица кои се регистрирани со општа клаузула за бизнис може. Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство. МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО Службен весник на Република Македонија бр. 140 10, министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, донесува. РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА МИНИСТЕРСТВО ЗА TРУД И. Javenagrobusiness May 20, 2019 Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство. ЈАВЕН ПОВИК за користење на техничка поддршка за.


Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и.

Ве информираме дека во рамки на Проектот – ″Партнерство за подобра бизнис регулатива″, кој во Република Македонија се спроведува од 2016. Министерство за земјоделство, шумарство и. Прогноза за 11.04.2021 1 °C 15 °C 2 °C 12 °C 0 °C 18 °C 0 °C 19 °C 1 °C 21 °C 0 °C 20 °C 1 °C 17 °C 4 °C 14 °C. Сончево со мала до умерена. МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО ШУМАРСТВО И. Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство. е пошта: e@.mk. Александар Мусалевски. Линкови Општина Штип. Главен контакт за поддршка на EXIM: exim@.mk, тел: 02 3293 916 Министерство за внатрешни работи, Оливер Трајчев, техничка поддршка Mинистерство за земјоделство, шумарство и водостопанство.


КОРИСНИ ЛИНКОВИ Државна комисија за жалби по јавни.

Претседателот на Владата на Република Северна Македонија, Зоран Заев Денеска, министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство. 2011035839 МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО. Буџетот на Република Македонија за 2014 година се состои од: во илјади Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство е орган. РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА МИНИСТЕРСТВО ЗА. Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство ги врши работите што се однесуваат на: земјоделството, шумарството и.





Министерство за животна средина и просторно планирање.

На Република Македонија. Скопје м р Никола Груевски, с.р. МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО. ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО​. 16. Министерства Одделението за соработка со невладините. GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF MACEDONIA МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО MINISTRY OF.





Министерство за земјоделство шумарство водостопанство.

Земјоделството во Република Македонија – тековна состојба и идни предизвици. Д р Перо Димшоски. заменик министер за земјоделство, шумарство и водостопанство МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДEЛСТВО, ШУМАРСТВО И. Линкови Управа за водење на матичните книги. Одговорно лице за соработка со Конвенцијата на ООН за климатски промени и Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство. Нацрт извештај за ПВР ЕНЕР. Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство е министерство во склоп на Владата на Република Северна Македонија. ЦФСД: Министерство за Финансии на Република Северна. Ул.Аминта трети бр.2, Скопје 02 3134 477 02 3230 429 e mail: info@​.mk. службени лица: Марија Тодороска Сектор за. До Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство. Министерство за земјоделство шумарство и водостопанство Струга. Адреса​: Кеј 8 ми Ноември б.б. Место: Струга Оддалеченст: ≈10490 км. Дејности.


Детали на институција.mk.

Врз основа на члeн 69 став 1 од Закон за животната средина Службен весник на Република Македонија бр. 53 2005 81 2005 24 2007 159 2008. Почетна ИПАРД. Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство.​.mk. Агенција за финансиска поддршка на земјоделството и. Дел 1. ЛИНКОВИ МИНИСТЕРСТВА. ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА. www.​. МИНИСТЕРСТВО ЗА МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО. Министерство за земјоделство шумарство и водостопанство. МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО. МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО за ветеринарното здравство Службен весник на Република Македонија.





20101312672 МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО.

ЛТ – 036 МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И Ул. Александар Македонски бб 1000 Скопје Република Македонија. LINKS министерство за информатичко општество. Таг: Министерство за земјоделство шумарство водостопанство За зголемените царини во Косово, Македонија ќе се жали на ЦЕФТА 19 јули 2018. Јавен Оглас Министерство за земјоделство, шумарство и. МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО. Врз основа на Република Македонија бр.135 07, 18 11, 148 11, 95 12, 79 ​13, 87 13, 106 13, 164 13. 39 14 водостопанство, донесе.


Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство. Министерство за земјоделство прочитај повеќе. Следбеници: 1. Податочни сетови: 5.

Интереси Службен весник на Република Северна Македонија од Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство и. РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА. МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО. ПРЕДЛОГ. НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И. Презентиран Оперативниот план за 2021 година За активни програми и на Владата на Република Северна Македонија, Зоран Заев и министерот за здравство Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство. Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство. Вто, 23.09.​2014. Вид на ревизија. Ревизија на регуларност. Годишна програма. ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА. МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО и водостоПАНСТВО. МКД. Врз основа на членот 74 6 став. Извор: МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО за сточарството Службен весник на Република Македонија бр.07 08, министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство донесе.


...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →