Back

ⓘ Министерство за животна средина и просторно планирање
Министерство за животна средина и просторно планирање
                                     

ⓘ Министерство за животна средина и просторно планирање

Надлежностите на министерството се:

  • надзор од негова надлежност,
  • реставрација на загадените делови на животната средина,
  • просторно планирање,
  • заштита од бучава, зрачење, заштита на биоразновидноста, георазновидноста, националните паркови и заштитените области,
  • заштита на водите, почвата, флората, фауната, воздухот и озонската обвивка од загадување,
  • следење на состојбата на животната средина,
  • предлагање мерки за третман на цврст отпад,
  • просторен информативен систем,
  • други работи утврдени со закон.